آیا قادر هستید در داخل رژیم مدیفاست استیک بخورید؟

من می روم معمولاً به همین دلیل افرادی می شنوم کدام ممکن است شگفتی می کنند رژیم مدیفاست چه انواع گوشتی می توانند بخورند. خوب تقاضا رایج برای استیک است. مردمان می‌خواهند بدانند کدام ممکن است خواه یا نه می‌توانید آن قرار است را بخورید، بعد آن قرار است چقدر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} چند مورد آخر وقت خوب‌موارد می‌توانید آن قرار است وعده های غذایی را اکتسابی کنید. شنیدم کدام ممکن است یکی می‌گوید: “خواه یا نه می‌توانم در داخل مدیفاست خوب استیک بخورم؟” این غذای {مورد علاقه} من می روم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر نیستم مسکن را با بیرون مصرف کردن مشترک آن قرار است تصور کنم.»

{پاسخ} این سوالات اینجا است که خواهید داشت استیک بخورید. با این وجود دارید نیاز به انواع خاصی بخورید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خوب زمان معین. در داخل شکسته نشده اصولاً منطقی سازی خواهم داد.

مصرف کردن استیک برای وعده غذایی کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه: علاوه بر این 5 وعده غذایی به همین دلیل پیش معامله بسته بندی شده رژیم، می توانید روز پس از روز خوب وعده غذایی عمده بالاتر را کدام ممکن است تولید می کنید هر دو تولید می کنید بخورید. این وعده غذایی نیاز به تشکیل پروتئین با بیرون چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} همراه خود شاخص گلیسمی زیرین باشد یا نباشد. اینکه چند مورد آخر {اونس} به همین دلیل این پروتئین اکتسابی می کنید به میزان کم چربی ها آن قرار است پروتئین وابسته است. به عنوان تصویر، اگر گوشتی می خورید کدام ممکن است بیش به همین دلیل 95 شانس با بیرون چربی ها است، می توانید 6 {اونس} به همین دلیل آن قرار است را بخورید. اگر گوشت هر دو پروتئین دارید بیش به همین دلیل 85 شانس با بیرون چربی ها است، می توانید 5 {اونس} به همین دلیل آن قرار است را خوردن کنید. نیازی به اطلاع رسانی نخواهد بود کدام ممکن است برای این {کار} نیاز به پایین تر های از لاغر را {انتخاب کنید}. در واقع بدون در نظر گرفتن گوشت مرمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرب تر باشد یا نباشد، میزان چربی ها مورد پیش بینی معمولاً.

پایین تر های با بیرون چربی ها استیک در اطراف توجه، کمربند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانه است. T-Bone نیز نسبتاً {باریک} {در نظر گرفته می شود}. استیک هایی معادل پرایم مواد، توجه مواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیله ماهی تشکیل چربی ها بیشتری هستند. اگر پول نقد زیادی خرج می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت اضافه وزن تری می خورید، نیاز به خیلی کمتر به همین دلیل آن قرار است بخورید. اعتراف می‌کنم کدام ممکن است معمولاً در جهت گوشت‌های کم‌چرب سوق می‌{دهم}. با این وجود وقتی این {کار} را مشارکت در می {دهم}، آن قرار است را به سیب زمینی سرخ کرده، سوپ هر دو خورش اضافه می کنم به همان اندازه بتوانم خیلی کمتر استفاده بیشتر از کنم. به عبارت اکنون نیست، گوشت جاذبه عمده نخواهد بود، با این وجود دارید به سختی کافی برای سبک ارائه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشان دادن غرور دارید.

اگر می‌خواهید خوب غذای استاندارد همراه خود تکه‌های عظیم‌تر استیک به در کنار سالاد هر دو {سبزیجات} داشته باشید، می‌توانید گوشتی را {انتخاب کنید} کدام ممکن است به‌عنوان با بیرون چربی ها مورد نیاز است. همراه خود تبصره داده ها خورده شدن ای جدا معامله بسته می توانید این را به سادگی متوجه شوید. ممکن است حتی، متوجه شدم که مرتبا می‌توانید چربی ها‌های مرئی را حتی به همین دلیل بریدگی‌های از لاغر {حذف} کنید به همان اندازه حتی چربی ها بیشتری ذخیره کنید. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است من می روم به مصرف کردن غذاهای کم‌چرب رفتار کرده‌ام، حقیقت این است چربی ها هر دو چربی ها اضافه شده را کمی فقط مقدار بیش از حد از پیدا می‌کنم، به همین دلیل اکنون ترجیح می‌{دهم} تکه‌های کم‌چرب‌تر گوشت بخورم. برای {پاسخ به} پرس و جو مطرح شده، مطمئنا، می توانید استیک را همراه خود غذای کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه شخصی بخورید، با این وجود برای نشان دادن غرور اصولاً به همین دلیل آن قرار است، نیاز به پایین تر های با بیرون چربی ها را {انتخاب کنید}.