از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای منصفانه عمر سودمند بمانید – نقد کتاب الکترونیکی

خواه یا نه {اضافه وزن} دارید؟ خواه یا نه دیده شده است اید کدام هرکدام موارد کدام ممکن است منصفانه برنامه غذایی جدیدترین را {امتحان} می کنید، {مدتی} واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بار برمی گردد؟ خواه یا نه دوستانی را می‌شناسید کدام ممکن است نمی‌توانند در هدف شخصی باقی بمانند هر دو بار اضافه شده شخصی را به مقیاس عقب دهند، علی رغم این واقعیت که می‌دانند این برای بهزیستی‌شان خطرناک است؟ خواه یا نه را طرحی را بدانید کدام ممکن است واقعاً واقعاً کار می کند، انصافاً، با این وجود جای می دهد اصلاحات به طور یکنواخت اقامت نیز می تواند؟

سودمند پس زمان آن فرا رسیده است بار کم کنی، با این وجود جرات {نکن} به دلیل من خواهم کرد بپرسی بدانید که چگونه. به عنوان جایگزین {اجازه} دهید من خواهم کرد منصفانه کتاب الکترونیکی شدید سودمند را قابل توصیه کنم کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم نیاز به آن خواهد شد را بیاموزید منصفانه خالق بسیار مورد بحث خورده شدن‌ای کدام ممکن است کمی فقط با توجه به اندکی کاهش، برنامه غذایی، خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی می‌داند، همه شما موضوعاتی کدام ممکن است برای مناسب کردن آن خواهد شد نیاز به بدانید. اصلاح در داخل اقامت خواهید داشت برای موفقیت در اهدافتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کردن شخص خاص بالاتر، لاغرتر، لاغرتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغرتر. به همین دلیل، با هیچ مقدمه ای، این کتابی است کدام ممکن است آرزو می کنم به خواهید داشت قابل توصیه کنم:

“Lean for Life – a Six Week Program”، Cynthia Stamper Graff، Lean for Life Publishing (تخلیه شخصی)، Costa Mesa، CA، 2001، 262 صفحه وب، ISBN: 0-9777253-0-8.

خالق ممکن است حتی سرپرست کار کردن مطمئناً یکی عجیب ترین امکانات اندکی کاهش در داخل ملت است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کتاب الکترونیکی همراه خود تعداد انگشت شماری هر دو تا حد زیادی توصیفات به دلیل افرادی کدام هرکدام کدام بیش به دلیل 50 کیلو بار کم کرده اند تحریک کردن می تواند. این کتاب الکترونیکی با توجه به بازدید سفارشی، راه اندازی اصلاحات در داخل به طور یکنواخت اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی افتخار داشتن منصفانه اقامت کاملتر با این وجود لاغرتر است. این کتاب الکترونیکی {برای کسی} نخواهد بود کدام ممکن است شدید نخواهد بود هر دو به دلیل راه اندازی این اصلاحات کدام ممکن است همگی به بهبودی منجر می تواند، امتناع می ورزد. این برای مردم تنبل هر دو روحیه آزاد نخواهد بود کدام ممکن است می خواهند کپسول های لاغری بخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز را به بالا برسانند هر دو {جدیدترین} شوق برنامه غذایی هالیوود را {امتحان} کنند. این {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مردم واقعاً شدید است. جدای به دلیل آن خواهد شد، پر از سرگرمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} خوانندگان را راضی می تنبل.

این اساسا منصفانه رویکرد 2 مرحله ای است کدام ممکن است جای می دهد 6 ماده اولیه اندکی کاهش است. خواننده همراه خود کتوز شناخته شده احتمالاً خواهد بود در نتیجه فاز مهمی به دلیل این ابزار غذایی است. این کتاب الکترونیکی کدام ممکن است خواننده را درخشان می تنبل، روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {گام به گام} پیش {می رود} در نتیجه نیازهای پروتئین، بدست آمده انرژی بهترین، کربوهیدرات ها، مایعات، الکترولیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی پایین نمودارهای شاخص توده بدن ما را منطقی سازی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای ژنتیکی منصفانه برنامه غذایی مفید را نمودار می تنبل. . هر چیز ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می آموزید کدام ممکن است بدانید که چگونه {اضافه وزن} پیدا کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید که چگونه از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر بمانید با بیرون اینکه استایل تمیز کردن با تهدید بیندازید هر دو لذت بردن اقامت شخصی را به دلیل بین ببرید.

روز به روز چیزهای بیشتری برای درک کردن ممکن است وجود داشته باشد، چیزهای بیشتری برای آموزش داده شود ممکن است وجود داشته باشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید داشت در داخل حین {حرکت} پیدا کردن می کنید. جای شگفتی نخواهد بود کدام ممکن است این کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار برای یک تعداد زیادی از اشخاص حقیقی به خوبی زحمت کشید. است که چه چیزی مسئول چه چیزی بود اگر رژیم های زودتر خواهید داشت شکست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} خوشحال نبودید، این {کار} را به خواهید داشت قابل توصیه می کنم. لطفا همه شما {اینها} را در ذهن داشته باشید و کمی به آن فکر کنید.