استرس در داخل شیوه زندگی خوب مربی {دبیرستان}

وقتی خوب مربی مجبور است روزانه با بیش به همین دلیل 100 داده ها آموز یا اصولاً {کار} تنبل کدام هرکدام کدام {شخصیت}، درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل انتخاب شده شخصی را دارند، استرس در همه زمان ها اوج ناخوشایند شخصی را نخست می برد. این استرس روزی بدتر کردن می تواند کدام ممکن است این یک دسته کامل داده ها آموز بزرگسالان باشند. بچه ها به همین دلیل کل شما اشخاص حقیقی شخصی محورتر هستند.

امتیازات سخت زیادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است روزانه با دانشمندان بزرگسالان پیش می آید کدام ممکن است باعث استرس اصولاً می تواند. آنها خواهند شد عبارتند به همین دلیل:
• {انگیزه} آموزش داده شود. دانشمندان معمولاً مجبورند موضوعاتی را بگذرانند کدام ممکن است به آنها خواهند شد علاقه مند به ای ندارند یا آنها خواهند شد را مربوط به مسکن شخصی نمی دانند. وقتی جبر وارد صحنه می تواند، {ریاضیات} یکی از آنها در نظر گرفته این مضامین است.
• دانشگاه گریزی. این به طور قابل توجهی با توجه به پسران قابل اعتماد است. هنگامی کدام ممکن است آنها خواهند شد به گروه برمی گردند، مربی نیاز به برای آنها خواهند شد گروه های اضافه شده بگذارد تا به آنها خواهند شد پشتیبانی تنبل تا با باقیمانده گروه پیش بیایند.
• فینال فاصله. در داخل همین جا 2 مسئله پیش می آید. اولیه مورد خستگی است. دانشگاهیان نیاز به برای دروس سرزنده {برنامه ریزی} کنند تا دانشمندان بر آموزش داده شود هدفمند شوند. دوم این در نظر گرفته شده در داخل بین دانشمندان است کدام ممکن است دانشگاه فقط در موردً تمام شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد تنظیم به خاموش شدن می کنند.
• مسائل رفتاری. اشکال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام توضیحات برای این ممکن است وجود داشته باشد. آنها خواهند شد بر کانون اصلی مربی در داخل حین فراهم کردن درس {تأثیر} می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی سایر دانشمندان را برای خیس شدن با کیفیت بالا درس مختل می کنند.
• بعد به همین دلیل ناهار. مخصوصاً برای پسران، زمان ناهار روزی برای ورزش بدنی است. آنها خواهند شد خوب و دنج، عرق کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً دیر اوج گروه می آیند، کدام ممکن است نشان می دهد که {برنامه ریزی} درسی مربی معمولاً مختل می تواند.
• بعد به همین دلیل {ظهر} خوب و دنج فصل تابستان. این بعدازظهرها معمولاً برای دانشمندان خواب آلود به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی کارآمد را برای آنها خواهند شد سخت می تنبل.
• دیر {رسیدن}. آنها خواهند شد تداوم آماده سازی را مختل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً به زمان بیشتری خواستن دارند تا مربی به آنچه از قبلً آماده سازی دانش شده است برسد.
• خستگی داده ها آموز. در داخل {دبیرستان}، این معمولاً به همین دلیل 2 کار کردن ناشی می تواند. اولیه مورد قابل مقایسه با کارهای بعد به همین دلیل دانشگاه است، {جایی} کدام ممکن است در میان دانشمندان معمولاً تا دیروقت ساعت شب {کار} می کنند. {دومی} قابل مقایسه با {کار} شخصی شده است. از داده ها‌آموزان استعداد‌های سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌ریزی ضعیفی دارند کدام ممکن است از کارهای بسیار مهم را تا فینال دوم به نوک می‌رسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را مجبور می‌تنبل تا ساعات مقدماتی صبح {کار} کنند تا {کار} را به نوک برسانند.
• برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی ضعیف. داده ها آموز کت و شلوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید با مصرف شده بالاتر کانون اصلی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب کشف شده را {سریعتر} به همین دلیل دیگران خیس شدن می تنبل.
• هفته آخر ترم. داده ها‌آموزان در مدت زمان کوتاهی وارد حالت {تعطیلات} می‌شوند، اگرچه {کار} جدیدی تدریس شود.
• هفته بعد به همین دلیل {امتحان}. این هفته برای مربی مهم خواهد بود تا فرصتی داشته باشد به دانشمندان نماد دهد کدام ممکن است چگونه می توانید می توانند {نتایج} شخصی را هنگام ارزیابی اوراق امتحانی تقویت بخشند. با این وجود برای از دانشمندان، امتحانات تمام شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد نه به آنچه مشارکت در دانش اند علاقه مند به ندارند، به سادگی به {نتایج} شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه باقی مانده است هم می توانند به همین دلیل مربی نمره بگیرند یا خیر، علاقه مند به مند به نظر نمی رسد که باشند. در میان دانشمندان فوق العاده پرخاشگر هستند.
امتیازات یکی دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است بر استرس اساتید دانشکده می افزاید. آنها خواهند شد عبارتند به همین دلیل:
• گروه‌های واقع بینانه عظیم آنها خواهند شد امنیت خوب مشکل است (مثلاً گروه‌های هنرهای دستی گرفته شده) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود از کیت نشان می دهد که داده ها‌آموزان نیاز به از کیت را به اشتراک بگذارند. دانشمندان آزرده می شوند در نتیجه دانشگاهیان به هیچ وجه {نمی توانند} ورود برابر به سیستم ها را اطمینان کنند. زمان تلف شده در داخل امتحان کردن این بر زمان آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی مربی برای محافظت ارائه یادگیری اختصاص داده شده است برای ترم دانشگاهی {تأثیر} می گذارد.
• پس به همین دلیل آن قرار است درس زودتر از نزدیک واقعاً احساس کردند، خوب گروه بگیرید. در گذشته به همین دلیل تنظیم تدریس مؤثر، {آرام} کردن گروه ممکن است بخواهید زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت دارد. گروه زودتر ممکن است علاوه بر این با خوب مربی یا موضوعی باشد یا نباشد کدام ممکن است دانشمندان معمولاً مجبور بوده اند در داخل {دبیرستان} بگذرانند.
• دروسی را تدریس کنید کدام ممکن است صلاحیت آنها خواهند شد را ندارید.
• تسکین درونی. به دانشگاهیان {دبیرستان} زمان دانش می تواند تا کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کردن شوند. در میان دانشگاهیان بیش به همین دلیل کمتر از گفتن شده دارند. این زمان اضافه شده برای تسکین داخل استفاده بیشتر از می تواند در نتیجه مربی نمی داند چه روزی در داخل در هفته به همین دلیل آن قرار است استفاده بیشتر از می تواند. اوقات فراغت درونی معمولاً روزی به وجود می آید کدام ممکن است مربی {برنامه ریزی} سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید/یا مهمی دارد.
• گروه های با صدای بلند همراه با اتاق دارید در داخل زمان های بسیار مهم گروه یا {امتحان}.
• عملکرد “in loco parentis”. در داخل دنیای بلافاصله، ایفای این عملکرد، {در حالی که} بخشی به همین دلیل عملکرد مناسب مربی در داخل ساعات دانشگاه است، درهم آمدن است تأمل فوق العاده از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش اطلاعات با توجه به چگونگی، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرایی این عملکرد است.
• سازماندهی دانشمندان برای “امتحانات” خارج از کشور.
• {شرایط} پذیرش دانشکده. این معمولاً درهم آمدن است آن قرار است است کدام ممکن است داده ها‌آموزان موضوعاتی را تصمیم گیری در مورد کنند کدام ممکن است برایشان مسئله است یا علاقه مند به تا حدودی به آن قرار است‌ها دارند یا از هر نظرً علاقه مند به‌ای به آن قرار است‌ها ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} را عاملی در داخل {شخصیت} کلاسی آنها خواهند شد می‌تنبل.
• کفگیرها. از بچه ها شخصی اصولاً نیازمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً با مربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه مخالفت می کنند. آنها خواهند شد فراموش می کنند نوجوانی به هیچ وجه کامل {داستان} را به مردمان شخصی نگفتند. هنگامی کدام ممکن است آنها خواهند شد در داخل مونتاژ اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان با مربی برخورد با می شوند، معمولاً وقتی چیزهای بی اهمیت فشرده را می شنوند خجالت می کشند. بعد از همه هستند والدینی کدام ممکن است معتقدند فرزندشان هیچ غلطی {نمی تواند} بکند چون در داخل محل اقامت «فرشته» هستند.

این مثبت استً فهرستی به همین دلیل مسائلی است کدام ممکن است بر روز کاری مربی {دبیرستان} {تأثیر} می گذارد. چک لیست تحت هیچ شرایطی فشرده نخواهد بود. با این وجود آنچه در داخل مسکن {هر} معلمی قابل اعتماد است اینجا است کدام ممکن است روز آنها خواهند شد در مدرسه درس به هیچ وجه روتین نخواهد بود. متعاقباً استرس یک چیز است کدام ممکن است در همه زمان ها ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بیشتر مردم مهم خواهد بود کدام ممکن است بفهمند این شغل چقدر آسیب زا است. دانشگاهیان ممکن است علاوه بر این {تعطیلات} {طولانی} تر به همین دلیل حد {متوسط} ​​داشته باشند، با این وجود این {تعطیلات} در داخل ابتدا با روزهای می خواست برای رهایی به همین دلیل استرس مربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به آنها خواهند شد برای ادای احترام به به نظر می رسد روال {است تا} بتوان به همین دلیل {تعطیلات} با خانوار لذت بردن برد.