افزایش وزن برای مادران باردار


تغذیه مناسب یکی از ارکان زندگی سالم است و در برخی از دوره های زندگی اهمیت بیشتری دارد. یکی از حساس ترین و مهم ترین دوران زندگی یک زن دوران بارداری است. زیرا غذای مصرفی باید نیاز مادر و جنین را به طور همزمان تامین کند. رسیدن به وزن مناسب در دوران بارداری و حفظ آن در محدوده مناسب موضوع مهمی است که خانم ها باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. کنترل و نظارت بر افزایش وزن در دوران بارداری و تلاش برای حفظ آن در شرایط مناسب می تواند نقش مهمی در سلامت جنین داشته باشد. عوامل مختلفی در سلامت مادر و جنین دخیل هستند که یکی از آنها تغذیه مناسب در این دوران است. اگر تغذیه مادر باردار در دوران بارداری مناسب باشد، افزایش وزن روند مطلوبی خواهد داشت. افزایش وزن ناکافی رابطه مستقیمی با کاهش رشد جنین و زایمان زودرس دارد. نقص لوله عصبی در نوزادان مادران چاق بیشتر است. مادران باردار در هر شرایط تغذیه ای (کم وزن، طبیعی، اضافه وزن یا چاق) باید وزن خود را افزایش دهند. در این میان افزایش وزن مادر در دوران بارداری یکی از شاخص های معتبر کنترل وضعیت تغذیه است. طبق مطالعات، میزان افزایش وزن توصیه شده در دهه های اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده است. اما پس از مطالعات گسترده امروزه مشخص شده است که افزایش وزن در دوران بارداری نمی تواند برای همه گروه های زنان یکسان باشد، بنابراین موسسه پزشکی آمریکا (IOM یا موسسه پزشکی) برای افزایش وزن زنان باردار بر اساس توده بدنی اقدام می کند. شاخص (BMI) افزایش وزن توصیه شده به ترتیب 18-12.5، 16-11.5، 11.5-7 و کمتر از 7 کیلوگرم برای زنان لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق باید انجام شود.

جدول میزان افزایش وزن زنان باردار بالای 19 سال در حاملگی های تک قلو بر اساس شاخص توده بدنی قبل از بارداری

BMI قبل از بارداری کیلوگرم بر متر2 (وضعیت تغذیه)

محدوده افزایش وزن (کیلوگرم)

افزایش وزن از ابتدای 13 بارداری به بعد (کیلوگرم در هفته)

<18.5 (سبک وزن) 12.5-18 0.5
18.5-24.9 (طبیعی) 11.5-16 0.4
25-29.9 (اضافه وزن) 7-11.5 0.3

30≤ (چاق)

7-9 0.2

الگوی وزن دهی مهم است. افزایش وزن باید تدریجی باشد. میانگین افزایش وزن در سه ماهه دوم و سوم برای مادران کم وزن 0.5 کیلوگرم در هفته، برای مادران با وزن طبیعی 0.4 کیلوگرم، برای مادران دارای اضافه وزن حدود 0.3 کیلوگرم و برای مادران چاق 0.2 کیلوگرم در هفته است.