اهمیت خوردن صبحانه – دکتر محمد صفریان


صبحانه یک وعده غذایی بسیار مهم است – می تواند روز شما را خوب کند یا آن را خراب کند. صبحانه باید حداقل 20 درصد انرژی روزانه شما را تامین کند. در حالی که اکثر افراد به دلیل عدم آشنایی با اهمیت این و آن غذا، یا از مصرف آن خودداری می کنند و یا آن را مفید و مقوی ارائه نمی کنند.

مطالعات نشان داده است که نه تنها صبحانه بلکه فراوانی و تداوم آن در تغییر وزن بدن موثر است. نخوردن صبحانه در کشورهای مختلف گزارش شده است و این وضعیت در بین نوجوانان بیشتر بوده است. برخی از مطالعات ارتباط بین مصرف صبحانه با چاقی و اضافه وزن را نشان می دهد و نخوردن منظم صبحانه یکی از علل اضافه وزن و چاقی در نوجوانان است.

وقتی فردی به عمد یا به زور وعده های غذایی را حذف می کند، میزان سوخت و ساز بدن می سوزد و افزایش می یابد. وعــده غــذايي ادامــه پيــدا كنــد، درصــد بيشــتري از ميــزان مصــرف متابوليســم، كــاهش ميابــد. در طــولاني مــدت، ) BMR ميــزان متابوليســم پايــه ( فــرد پــايين مــي افتــد و بــدن مــي آمــوزد كــه بــا انــرژي كمتـ ــري زنــ ــده بمانــ ـد. نتيجـ ــهم كه هــم هــم هــم هــمــا هــمــيــســت هــمــيــســت كــه هــمــيــســتــه كــه بــهــمــان هــمــيــســتــه كــه بــهــم هــمــا بــهــمــيــنــد. فواید خوردن صبحانه در صبح را نباید بدیهی انگاشت، به طور متوسط ​​کمتر از افرادی است که عادت به خوردن صبحانه ندارند و از سوی دیگر، کسانی که صبحانه نمی خورند بیشتر احتمال دارد در روز پرخوری کنید ارزش کم و بدون ارز ش انــد روی مــی آورنــد و همــین مســئله باعــث بیمــار شــدن آنهــا مــی شــود ) از جملــه دیابــت و افــزایش چربــی خــكوون . آب ميــوه هــاي غيــر طبيعي.