برنج باسماتی – برداشتن وهم های مصرف شده ای

هر بار کدام ممکن است بحث و جدال حفظ رژیم غذایی سالم مطرح می تواند، برنج در همه زمان ها مورد پرس و جو {بوده است}. مردمان همراه خود دوراهی مواجه هستند کدام ممکن است خواه یا نه برنج را در داخل برنامه غذایی شخصی بگنجانند هر دو 9، ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است آرزو می کنند مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن وزن هستند. حتی مربوط به برنج هندی فقطً خوش ذوق باسماتی به میان می‌آید، در گذشته به دلیل اینکه آن قرار است را در داخل سبد {خرید} شخصی در داخل فروشگاه مواد غذایی قرار دهید، {مزایا} و اشکالات آن قرار است را به خاطر داشته باشید. با این وجود سوالات همچنان باقی است. خواه یا نه برنج واقعا اضافه وزن کننده است؟ خواه یا نه نیاز به {به طور کامل} به دلیل آن قرار است اجتناب کرد؟

بیایید همراه خود چیزهای بی اهمیت به ماده موضوع ظاهر شد کنیم به همان اندازه خوب موارد بی پایان قطعنامه بگیریم کدام ممکن است خواه یا نه نیاز به برنج باسماتی را شناخته شده به عنوان خوب برنامه غذایی عجیب و غریب بلعیدن کنیم هر دو 9. اصولاً مکاتب متعددی به دلیل ایده ها ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است هنگام بحث و جدال تقریباً در مورد مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای انرژی برنج باسماتی همراه خود {یکدیگر} در داخل تضاد هستند. یک دسته جدی بر این باورند کدام ممکن است باسماتی هندی مملو به دلیل نشاسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقدار} شدید کمی فقط داروها مغذی برای فراهم کردن دارد، متعاقباً نیاز به به دلیل بلعیدن آنها خواهند شد به طور قابل توجهی برای بسیاری که آرزو می کنند حفظ رژیم غذایی سالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن وزن هستند اجتناب کنند.

جایگزین آنها خواهند شد کسانی هستند کدام ممکن است معتقدند باسماتی منبع مفید غنی به دلیل کربوهیدرات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی اجباری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این رو نیاز به معمولاً] معمولاً بلعیدن شود. {هر} دوی آنها خواهند شد 9 فقطً نامناسب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 فقطً {صحیح}.

برهان میراث آسیایی

این استدلال {عمدتا}ً کسانی را کدام ممکن است اعلام کردن می کنند برنج اضافه وزن کننده است به مشکل می کشد. برنج باسماتی غذای عمده بارهای کشورهای آسیایی است کدام ممکن است عصر‌ها پس به دلیل عصر‌ها آن قرار است را بلعیدن می‌کنند. حتی در داخل آن قرار است زمان نیز آنها خواهند شد توانسته اند مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر بمانند. به دلیل این رو، کمی فقط چسبیده می تدریجی کدام ممکن است باسماتی، توسط خودتان، فقطً اضافه وزن کننده نخواهد بود.

مصرف کردن برنج در داخل عصر می توانید داشته باشید را اضافه وزن می تدریجی

افرادی هستند کدام ممکن است معتقدند بلعیدن برنج در داخل عصر باعث ذخیره چربی ها اضافه شده در داخل بدن ما می تواند. این چربی ها در نتیجه عدم تحرک در داخل خواب نمی سوزد. با این وجود واقعیت فقطً کاملاً متفاوت به دلیل اینجا است! بهبود بار {به طور کامل} در نتیجه برنجی نخواهد بود کدام ممکن است بلعیدن می کنید، کاملا جمع شده ای به دلیل تمام انرژی هایی است تخصصی ایجاد می کند اندازه روز بلعیدن می کنید. انرژی برنج به این {مقدار} فراهم می کند، با این وجود اصولاً آن قرار است را تشکیل نمی دهد. اگر در داخل مجموع انرژی بیشتری نسبت به مقداری تخصصی ایجاد می کند روز می سوزانید بلعیدن کنید، فارغ از اینکه برنج هندی باسماتی بلعیدن می کنید هر دو 9، بار اضافه می کنید.

برای حساسیت به گلوتن خطرناک است

وهم اکنون نیست تقریباً در مورد مصرف شده برنج باسماتی اینجا است کدام ممکن است منبع مفید گلوتن است کدام ممکن است باعث مسائل بهزیستی می تواند. با این وجود برنج باسماتی هندی ذاتاً گمشده گلوتن است. متعاقباً اگر به دلیل {بیماری} سلیاک هر دو NCGS (حساسیت به گلوتن غیر سلیاک) مبارزه کردن می برید. می توانید داشته باشید همچنان می توانید باسماتی را با هیچ ترسی بلعیدن کنید. برنج برخلاف خمیر به پروتئین گلوتن خواستن ندارد به همان اندازه به هم بچسبد. به دلیل این رو، صرف نظر از آن به گلوتن حساسیت ندارید، باسماتی نوتریشن تحت هیچ شرایطی بر بهزیستی می توانید داشته باشید {تأثیر} نخواهد گذاشت.

جاده زیرین

دفعه بعد کدام ممکن است برای گرفتن برنج هندی باسماتی به فروشگاه مواد غذایی رفتید، می توانید با هیچ {پشیمانی} آنها خواهند شد را به سبد {خرید} شخصی اضافه کنید. اگر هر قسمت مشابه با حساسیت به انسولین، ورزش مشترک، فقدان غذاهای مختل کننده متابولیک مشابه با فروکتوز، لکتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید لینولئیک مقدار بیش از حد از برای می توانید داشته باشید ایده آل است، مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی برنج باسماتی از نزدیک بر سلامت می توانید داشته باشید {تأثیر} نمی گذارد.

در داخل خاتمه، مایلیم به می توانید داشته باشید واقع مفید کنیم کدام ممکن است هوس شخصی را برای مصرف کردن غذاهای لذیذ برنج هندی باسماتی متوقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هیچ {پشیمانی} آن قرار است را به برنامه غذایی شخصی اضافه کنید.