بیسبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه بطری

در داخل جست‌وجوی بی‌بالا ما برای معنی‌های اخیر آماده سازی بیسبال، به‌ویژه {جنبه} ضربتی، احتمالاً نیاز به در مقابل ظاهر شد کردن به ورودی، متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به ظاهر شد کرد.

زمانی روزگاری، معمول ضربات بالای 0.380% هر دو 0.400 چندان عجیب و غریب نبود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه به دلیل آن خواهد شد زمان تاکنون چیزهای زیادی در داخل ورزشی اصلاح شده است، با این وجود ادامه دارد … این اصلاح کل قسمت را روشن سازی می دهد. من خواهم کرد اینطور در نظر گرفته شده {نمی کنم}.

خوب شرکت کننده بیسبال کهنه {کار} به تماس گرفتن تونی پنا روزی شغل جستجو برای دزدان دریایی پیتسبورگ را برعهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} قابل انتساب به به طور یکنواخت عجیب و غریب شخصی در داخل کلاچ وضعیت زیادی به انگشت آورد، در واقع روی خاکی کدام ممکن است به کلاچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب مشهور بود، کدام ممکن است وضعیت ویژه ای داشت، می زد. برای فقط در موردً در داخل {هر} زمینی تاب بخورید بهترین راه ضربه زدن

برای پرتاب کننده های آن خواهد شد فاصله، بهترین راه قدم گذاشتن تونی پنا فقط در موردً دقیقاً پرتاب خوب شرکت کننده با بیرون ضربه بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم شوت های گستاخانه وحشیانه او می رود فقط در موردً به چیزی کدام ممکن است شبیه توپ بیسبال بود، او می رود همراه خود معمول بالایی ضربه زد. یادگیری نحوه بازیکنی کدام ممکن است به تذکر می‌رسید به دلیل تمام خودکنترلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیک‌های {صحیح} ضربه انگشت می‌کشد، یادگیری نحوه می‌توانست در برابر این پرتاب‌کننده‌های لیگ برتر همراه خود معمول بالایی ضربه بزند؟

تونی پنا در داخل خوب گروه شدید فقیر آمریکای لاتین عظیم شد تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد بیسبال فعالیت های ورزشی {مورد علاقه} نوجوانان محله بود، با این وجود هیچ خانوار‌ای نمی‌توانست چوبی، توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستکشی را کدام ممکن است ما در نظر گرفته شده می‌کنیم برای لذت بردن شدید بسیار مهم هستند، بخرد.

با این وجود، همه شما نوشابه بلعیدن می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنجایی کدام ممکن است قوطی آلومینیومی ادامه دارد برای نوشابه راه اندازی شد نشده بود، در داخل خوب بطری شیشه ای همراه خود درگاه بطری فلزی بسته نرم افزاری بندی شد. درگاه بطری‌های فلزی را کدام ممکن است همراه خود هشدار کنار کرده‌اند به همان اندازه انعطاف پذیر نشوند، می‌توان آن خواهد شد‌ها را بادبانی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب برس آسیب دیده را می‌توان شناخته شده به عنوان چماق برای ضربه زدن به قرار است به آنها بروند استفاده بیشتر از کرد. همین جا {جایی} بود کدام ممکن است تونی پنا خفاش را یاد گرفت.

اکنون، پس به دلیل {مدتی} اعمال، خوب درگاه بطری احتمالاً ممکن است به نیاز شخصی بادبانی، شیرجه، شناور شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی گیری را مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنجایی کدام ممکن است این تنها واقعی ورزش قابل دریافت {در شهر} بود، اعمال ادامه دار می خواست بود. ضربه زدن به چنین عملکرد دشواری همراه خود چوبی برس درهم آمدن است میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان قابل توجه بود کدام ممکن است دوباره نتیجه نهایی اعمال ادامه دار بود.

اینجا است کدام ممکن است یادگیری نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا تونی پنا به طور وحشیانه تاب می خورد، کدام ممکن است اکنون می دانیم کدام ممکن است در حقیقت خوب تاب شدید مدیریت شده بود، با این وجود معمول آن خواهد شد نخست بود. او می رود تمام عمر شخصی را صرف تاب مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه زدن همراه خود چوبی کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پریدن} اشیا کرده بود.

برای شکست ارائه مربیان همانطور که صحبت می کنیم، تومز برای سوزش بالا دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادویل برای عوارض نیاز به سعی کنند بازیکنی یادآور تونی پنا را آموزش کنند. این اکنون نیست اتفاق نمی افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد توسط خودتان احیای تکنیک نوسان آزاد را واقع مفید {نمی کنم}.

با این وجود، من خواهم کرد در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است خوب ورزشی منسوخ شده سودمند همراه خود توپ ویسفل تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد توپ دارت می‌تدریجی، بلند می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌پرد، می‌تواند گزینه جایگزین برای مناسبی برای قفس‌های ضربتی باشد یا نباشد. در مقابل امتحان و پایان دادن زمان بندی با استفاده از مکانیک، کدام ممکن است شامل می شود فشرده کردن توپی است کدام ممکن است تعداد انگشت شماری موارد پایین بالا هم در داخل طولانی کردن خوب جاده اعتصاب می کند، ما توپ تماسی را ورزشی می کنیم.

بیایید توجه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفلکس های شخصی را در داخل کسری به دلیل ثانیه گرفتن به احاطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرجه زدن به حداقل یک جسم متحرک قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد بگیریم کدام ممکن است به آن خواهد شد ضربه بزنیم. من خواهم کرد قادر نیستم ببینم کدام ممکن است این به یک چیز {آسیب} می زند. میتوانی؟