خیس شدن قدرت آسیب رسان ممکن است ممکن است داشته باشید را در وضعیت ضعیف سلامتی تنبل

در میان ممکن است داشته باشید احساساتی به دنیا آمده اید. ممکن است داشته باشید مشتاق دارید کاملاً یکسان یک چیز را کدام ممکن است طرف مقابل واقعاً احساس می تنبل واقعاً احساس کنید. حتی به همین دلیل بچگی تخصص می کردم کدام هرکدام وقت مادرم به همین دلیل سردردش انتقاد می کرد، واقعاً احساس می کردم من خواهم کرد هم عوارض در واقع دارم. بعدها کدام ممکن است عظیم شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل دانشگاه به پیک نیک می رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهانه عاشق شخصیت گردی بودم، با این وجود {هر} موارد کدام ممکن است همراه خود عوارض، حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای مقابله با می آمدم، پدرم به همین دلیل جابجایی من خواهم کرد برای دفعه بعد امتناع می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد واقعاً نیاز به واقعاً او می رود را راضی می کردم کدام ممکن است عالی می شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطفاً {اجازه} دهید بروم. بعد نامزد کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نامزدم رفتیم فیلمی به تماس گرفتن سوپرمن کدام ممکن است عالی تصاویر حرکتی کمدین شگفت انگیز است با این وجود همراه خود عوارض برگشتم.

سپس چون آن است هر چیز کوچک را با اشاره به غریزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های شهودی یاد بدست آوردم متوجه شدم کدام ممکن است باشد که می تواند یک باشد ارائه شده است، مطمئنا دقیق خواندید باشد که می تواند یک باشد ارائه شده است {در حالی که} ماموریت ممکن است داشته باشید پشتیبانی به دیگران این است که اگر می توانید واقعاً احساس ممکن است را واقعاً احساس کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل من خواهم کرد عالی شفا دهنده شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد به سادگی {احساسات} مشتریانم را توجه می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانم ممکن است را به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دردسر {درمان} کنم.

یک تعداد زیادی از {احساسات} آسیب رسان ممکن است داشته باشید – فشار، ناامیدی، عصبی بودن و بسیاری دیگر – حقیقت این است تحت هیچ شرایطی متعلق به ممکن است داشته باشید به نظر نمی رسد که باشند، کمی {احساسات} دیگران هستند تا زمانی که شما می توانید آن خواهد شد را اکتسابی می کنید.

این {احساسات} را می توان به همین دلیل روزنامه ها، کانال های خبری هر دو واقعیت واقعی های فراگیر شخصی اکتسابی کرد. وقتی متوجه از حداکثر کدام ممکن است اکثر ما {ناراضی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس‌زده هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد قویاً معتقدم کدام ممکن است رسانه‌ها بی ارزش غالب هستند کدام ممکن است ناآگاهانه ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی را انشعاب می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شناخته شده به عنوان هم‌آفرین نمی‌توانیم آنچه را خدا به همین دلیل ما می‌خواهد نماد دهیم.

خداوند در داخل تذکر دارد کدام ممکن است ما اقامت های شگفت انگیز، بهزیستی شگفت انگیز، روابط شگفت انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت پرباری آن را به راه بدنی، عاطفی، روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار داشته باشیم، با این وجود روزانه اشخاص حقیقی بیشتری به همین دلیل لحاظ بدنی، روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفی مبارزه کردن می برند.

با اشاره به دیروز 3 اکتبر 2010، تایمز ایندیا مقاله ای با اشاره به زنی حدوداً 32 ساله داشت تخصصی ایجاد می کند جاری جنگ از طریق جاده راهی که در آن آهن بود کدام ممکن است عالی تیر بر روی او می رود افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون فقراتش شکست. من خواهم کرد روزنامه نمی خوانم با این وجود شوهرم این متن را میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من خواهم کرد تأیید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد به طور تصادفی گفتم کدام ممکن است او می رود نیاز به به عنوان یک نتیجه عدم حمایت در داخل اقامت اش این ماده موضوع را به اقامت شخصی خیس شدن کرده باشد یا نباشد در نتیجه نخاع به سیستم حمایتی ممکن است داشته باشید ردیابی می تنبل. اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل جابجایی شوهرم به سرعت مشغول کارهای به طور منظم ام شدم. واقعاً احساس کردم کمرم {درد} می تنبل. من خواهم کرد خیلی {کار} داشتم، به همین دلیل {درد} را نادیده بدست آوردم، با این وجود عصر نمی توانم {حرکت} کنم.

من خواهم کرد در داخل 10 12 ماه قبلی کمر {آسیب} دیده بودم کدام ممکن است به همین دلیل آن خواهد شد درخواست شده است شد ساعت های {طولانی} ننشینم هر دو بایستم هر دو وزنه های با کیفیت صنعتی حمل نکنم. همراه خود شفای خودم خیلی خودم {خیلی چیزها} را شفا دادم کدام ممکن است می‌توانم آرام بنشینم، یوگا اعمال می‌کنم، پیاده‌روی می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار تمرینی‌ام مجبورم می‌تنبل ۶ به همان اندازه ۸ ساعت با بیرون {درد} بایستم.

همراه خود این {درد} کوبنده، کارهایی را کدام ممکن است مقدار بیش از حد از مشارکت در دانش بودم تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ واقعیت واقعی فیزیکی وجود {نداشت} کدام ممکن است به شما فرصت دهد {درد} را جدی تر تنبل، به همین دلیل {مدتی} آرام شدن کردم، سعی کردم خودم خیلی خودم را التیام بخشم، حرکاتی مشارکت در دادم، با این وجود نتیجه نهایی بزرگتری نداشتم.

در حال حاضر صبح نیز همراه خود {درد} وحشتناکی به همین دلیل خواب {بیدار} شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} داشتم مدیتیشن می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل پشتم می خواستم کدام ممکن است دلیل پشت {درد} را به من خواهم کرد نماد دهد، به سرعت پیام های آن خواهد شد دختر جلوی من خواهم کرد چشمک زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصل شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم کدام ممکن است در واقع دارم {درد} او می رود را همراه با او در میان بسیاری می گذارم. بدن ما های من خواهم کرد، پس ممکن است را شفا دادم. سیم اتری من خواهم کرد را با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط برداشتن کرد (سیم تا زمانی که شما می توانید را به کسی کدام ممکن است به آن خواهد شد پیوند داده شده هستید پیوند داده شده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی قدرت ممکن است داشته باشید را تخلیه می تنبل). {دقیقه} من خواهم کرد 70 شانس شفا یافتم.

به همین دلیل، همسران من خواهم کرد، دفعه بعد کدام ممکن است واقعاً احساس تحریک پذیری هر دو {درد} کردید، ممکن است علاوه بر این قدرت به همین دلیل جو علاقه مند به باشد یا نباشد.

روش صحیح به همین دلیل شخصی در مخالفت با قدرت آسیب رسان هر دو وحشتناک دفاع کردن کنیم؟ برای حفاظت کل، شخصی را در داخل آفتاب سفید بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شخصی را در داخل آفتاب صورتی بپوشانید کدام ممکن است تمام قدرت آسیب رسان را همراه خود {عشق} مضاعف به فرستنده هر دو منبع مفید نمایش می دهد. به همین دلیل عبارت فرشته گارد الهی بیشترین استفاده را ببرید هر دو همراه خود فرشته مایکل کدام ممکن است فرشته نگهبان است نام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل او می رود بخواهید به همین دلیل شخصی، اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند دارایی ممکن است داشته باشید دفاع کردن تنبل.