{درمان} آرتریت: رویکردهای اخیر برای {درمان} آرتریت نقرسی

نقرس مطمئناً یکی علل شایع آرتریت است کدام ممکن است بیش به دلیل 8 میلیون یانکی را آشفته کرده است. اگرچه پسران اصولاً از دختران آشفته می شوند، با این وجود به نظر می رسد مانند است این {بیماری} در داخل دختران یائسه رو به {افزایش است}. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است بروز عمومی در داخل نتیجه نهایی کل شما گیری مشکلات وزنی، {فشار خون بالا}، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود لیپیدها کدام ممکن است همگی همراه خود نقرس {مرتبط} هستند در داخل جاری {افزایش است}.

نقرس در داخل 90 شانس اشیا ناشی از عدم توانایی کلیه ها در داخل خلاص شدن از شر اسید اوریک راه اندازی می تواند باشد. 10 شانس اکنون نیست تأمین مقدار بیش از حد از اورات دارند.

حیوانات غیر به دلیل انسان به نقرس آشفته نمی شوند در نتیجه آنزیمی به تماس گرفتن اوریکاز دارند کدام ممکن است اورات را تجزیه می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حیوان {اجازه} خلاص شدن از شر آن قرار است را می دهد. به دلیل سوی اکنون نیست، انسان گمشده این آنزیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل توانايي خلاص شدن از شر فراوان اورات (اسید اوریک) نخواهد بود. این نتیجه در {تجمع} کریستال های اسید اوریک در داخل مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سیستم های اندام می تواند باشد.

نقرس به طور عادی در داخل سه مرحله اتفاق می افتد. مرحله یک به اصطلاح “هیپراوریسمی با بیرون علامت” است. هایپراوریسمی با بیرون علامت همراه خود بهبود مرحله اسید اوریک در داخل خون با بیرون حمله ها نقرس مطمئن می تواند باشد. با این وجود، بدون در نظر گرفتن مرحله اسید اوریک در داخل خون بزرگتر باشد یا نباشد، احتمالات تشنج باقی مانده معمولاً.

مرحله هر دو مرحله دوم «نقرس متناوب حاد» معروف به. {در این} مرحله، مبتلایان دچار حمله ها نقرس می شوند، با این وجود پس به دلیل بالا {حمله}، نسبتاً با بیرون علامت هستند. در داخل همین جا این تهدید ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است تحریک مداوم علیرغم عدم وجود {علائم} شکسته نشده یابد.

مرحله {سوم} «نقرس توفوس مداوم» عنوان دارد. {در این} مرحله، مبتلایان {درد} مداوم قابل انتساب به حمله ها مکرر نقرس در کنار همراه خود بهبود استرس قابل انتساب به {تجمع} اسید اوریک در داخل مفاصل، کلیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سیستم های اندام را تخصص می کنند. مبتلایان دچار توفوس می شوند کدام ممکن است رسوبات سلول های التهابی، کریستال های اورات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبرین هستند. تخریب تدریجی مفاصل همراه خود راه اندازی خوب بازسازی ناتوان کننده اتفاق می افتد.

{درمان} آرتریت نقرسی جای می دهد خوب رویکرد 2 جانبه است کدام ممکن است جای می دهد تسکین {حمله} حاد در کنار همراه خود امتحان و به مقیاس عقب موارد اورات است.

حمله ها حاد را می توان همراه خود کلشی سین، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استروئیدها {درمان} کرد. {دومی} را می توان به صورت خوراکی هر دو بلافاصله در داخل مفصل {آسیب} دیده تجویز کرد.

داروهایی کدام ممکن است مرحله اسید اوریک را به مقیاس عقب می دهند نیاز به برای {درمان} نقرس مداوم استفاده بیشتر از شوند. هنگام برخاستن، این داروهای تجویز شده نیاز به همراه خود پیشگیری به دلیل نقرس در داخل کپک دوزهای روز به روز کلشی سین هر دو داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی برای کمتر از شش ماه در کنار باشند. علت آن قرار است به رئوس مطالب {زیر} است: به دلیل آنجایی کدام ممکن است مرحله اسید اوریک ناشی از تأثیر داروهای به مقیاس عقب دهنده اسید اوریک تعدیل می کند، زمینه برای حمله ها حاد ممکن است وجود داشته باشد.

داروهایی کدام ممکن است برای به مقیاس عقب مرحله اسید اوریک استفاده بیشتر از می شوند جای می دهد داروهایی هستند کدام ممکن است باعث می شوند مبتلایان به دلیل شر اسید اوریک شخصی خلاص شوند (پروبنسید)، داروهایی کدام ممکن است تأمین اسید اوریک را سرکوب می کنند (آلوپورینول، فبوکسوستات). [Uloric]) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریکولیتیک ها. مناسبت ای به دلیل {دومی} پگلوتیکاز (Krystexxa) است کدام ممکن است اسید اوریک را به آلانتوئین، یک مخلوط بی تأثیر، بازسازی می تنبل کدام ممکن است سپس خلاص شدن از شر می تواند باشد.

توصیه ناخوشایند در موضوع آرام مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه غذایی نیز در داخل رویکرد عالی نقرس موقعیت دارد.