رشد کردن شکست ناپذیر خوش بینانه – نگه داشتن خوش سوراخ بینی رام نشدنی … بدون در نظر گرفتن دیوانگی در داخل فراگیر بدست آورده اید!

بهزیستی، تندرستی، سرزندگی، جایگزین، لذت، نشاط، رضایت، توانایی برای همه زمانها. {اینها} همه شما عملکرد هایی هستند کدام ممکن است افراد به ممکن است خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً ممکن است را می خواهند. روش صحیح می توانید ممکن است را تخصص کنید؟

توسط فعالیت های ورزشی؟ برنامه غذایی؟ آموزش شخصی شده؟ داروها مخدر؟ احتمالات؟ احتمالات. جایگزین؟ خب احتمالاً با این وجود فراتر به دلیل {اینها} – شدید فراتر به دلیل ممکن است – عاملی است کدام ممکن است البته است این عملکرد ها را تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش می تدریجی به همان اندازه واقعی های {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس اقامت بدیهی است شوند. آن قرار است کیفیت بالا؟ به طور عمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست ناپذیر در داخل ایده ها، پیش اعتقاد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز شخصی خوش بینانه شوید.

“چه؛ خوش بینانه در دسترس بودن شکست ناپذیر نتیجه در نمایان شدن عملکرد های مقدماتی اشاره کردن شده در داخل اقامت من خواهم کرد می تواند باشد؟” آره؛ بی چون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا!

خوش بینانه اندیشی شکست ناپذیر به ساده خوب “مشکل” برای {متقاعد کردن} شخصی نباید باشد کدام ممکن است “هر چیز کوچک سودمند به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بدست آورده اید مناسب احتمالاً وجود خواهد داشت”. با این وجود خوب چارچوب ساختاری عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوش روحی کدام ممکن است اشیا را به روش ای انتخاب شده می بیند، مسائل را به روش ای انتخاب شده رمزگشایی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورها را به روش ای انتخاب شده نگه داشتن می تدریجی.

من خواهم کرد موثرترین هیپنوتیزم درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثرترین معلم شخصی شده در داخل ملت هستم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط 28 12 ماه {کار} همراه خود اشخاص حقیقی همراه خود سابقه ای کدام ممکن است به اشخاص حقیقی {برجسته}، قهرمان، باور نکردنی سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلیونر بازسازی می شوند… اکنون چندین {نقل قول} به دلیل “پیام اقامت” را به بدست آورده اید فراهم کردن می کنم اندازه این مدت زمان راه اندازی کرده ام. 12 ماه‌ها، به همین دلیل بدست آورده اید می‌توانید ممکن است را بیاموزید – را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر بیاموزید – را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چارچوب ساختاری بیهوش را کدام ممکن است من خواهم کرد در موضوع آن قرار است صحبت می‌کنم راه اندازی کنید. {هر} کدام را بیاموزید، {هر} کدام را واقعاً احساس کنید، {هر} کدام را در داخل آغوش بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} دهید استنتاج پیشنهادی آن قرار است بدست آورده اید را پر تدریجی. چون آن است به این {کار} شکسته نشده می دهید، قطعاً تنظیم زاویه خوش بینانه باور نکردنی را تخصص خواهید کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمانه کدام ممکن است همه شما رسانه های خبری ظاهراً تأکید روز به روز (به معنای تقریباً همه) بر گزارش {داستان} هایی به دلیل نابودی، ویرانی، {قتل}، بلایا، مسائل ایمنی سراسری، خرابی های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین (را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران)، امتیازات مهاجرت کردن {غیرقانونی}، مبارزه عراق، تروریسم دارند. ، بهبود قیمت های مراقبت های بهداشتی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به به نظر می رسد زیرین اقامت … افراد به خوانایی به “پاکسازی ابرها، توانمندسازی – تنفسی هوای اخیر احساسی” خواستن دارند کدام ممکن است به طرز شکست ناپذیری خوش بینانه شوند. مطمئنا، اکنون، تا حد زیادی به دلیل در همه زمان ها!

نیروی برابری… داخل باشي

“یک چیز کدام ممکن است می گویید به دلیل آن قرار است می ترسید – می ترسید – “نگرانی” به دلیل آن قرار است …
بدست آورده اید واقعاً چنین احساسی دارید در نتیجه واقعاً احساس نمی‌کنید قابلیت هر دو ظرفیتی برای دیدار کردن مؤثر تقاضای توجه شده آن قرار است ندارید. (به ساده همین جا به من خواهم کرد اعتقاد کن!)…
با این وجود در همه زمان ها سطحی در داخل داخل بدست آورده اید ممکن است وجود داشته باشد، بخشی به دلیل بدست آورده اید – قلمرویی به دلیل توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود در داخل داخل بدست آورده اید کدام ممکن است ممکن است خوب برابر باشد یا نباشد، حتی بزرگتر به دلیل تقاضای توجه شده به دلیل آنچه می گویید “به دلیل آن قرار است می ترسید”.
مطمئنا – قابلیت راه اندازی بهبود عزت نفس. قابلیت برای اقدام جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیان – قابلیت بسیج دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی، در داخل صورت خواستن…
بدست آورده اید نیاز به بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفمندتر به {آرایش} شخصی به نظر می رسید کنید به همان اندازه پیدا کنید،
همراه خود آن قرار است ارتباط برقرار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قابلیت بازده درونی را سرزنده کنید – اختیار دارید …
اکنون آنجاست، انتظار برای خواستار تصمیم گرفت بدست آورده اید، این نگرانی خنثی کننده، قابلیت توانایی داخل شماست…
این به بدست آورده اید توانایی خواهد داد — به بدست آورده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد بدست آورده اید خدمت خواهد کرد. این بدست آورده اید را {به طور کامل} آزاد خواهد کرد!
به همین دلیل، دوست خوب من خواهم کرد، همراه خود جدیت به آن قرار است به نظر می رسید کن – باشي می آیی به همان اندازه آن قرار است را پیدا کنی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً خواهد به اینجا رسید… باشي را!»

واقعیت خارق العاده

شگفت‌انگیزترین واقعیت اینجا است کدام ممکن است – {در حال حاضر} – می‌توانید {تصمیم بگیرید} کدام ممکن است به خودتان به فکر کنید –
{تصمیم بگیرید} که خواهید داشت آنچه را که می روید داشته باشید، آنچه را کدام ممکن است این یک ضرورت است به کف دست معرفی شده است اید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود تخصص لذت {واقعی} را دارید – مرتب سازی کدام ممکن است در کنار همراه خود ابتکار حرکت برای پیشبرد شخصی در داخل دستاوردهای قابل مشاهده است…
اگر اکنون عمیقاً به روح شخصی به نظر می رسید کنید، یادداشت خواهید کرد کدام ممکن است این واقعیت خارق العاده در موضوع بدست آورده اید صدق می تدریجی — مطمئنا، بدست آورده اید.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کدام ممکن است مطلقاً هیچ عامل برای رد مقاومت آن قرار است – هر دو بهترین در دسترس بودن آن قرار است برای بدست آورده اید {وجود ندارد}. بدست آورده اید می توانید {تصمیم بگیرید} کدام ممکن است این واقعیت را بپذیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آغوش بگیرید – اکنون، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این آماده سازی، اکنون نیست توانایی شخصی را به دلیل شخصی هر دو جهان دریغ نکنید …
در نتیجه متعهد شدن این قطعنامه قدرتی را برای بدست آورده اید بدیهی است می تدریجی کدام ممکن است اقامت بدست آورده اید را واقعاً معنادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدایی می تدریجی.
حقیقت این است، آن قرار است وقت است چرا که شما می توانید واقعاً اقامت را راه اندازی خواهید کرد!»

جنگ

“جنگ بدست آورده اید را قدرتمند می تدریجی.
{شخصیت} به دلیل فلز ساخته می تواند باشد،
رگه ها همراه خود مشکل خنثی می شوند…
سپس همراه خود اراده راسخ بروید — درایو شخصی را نگه داشتن کنید.
همراه خود {گرسنگی} با آن همراه باشید به ساده فتح ممکن است خوب برآورده شود –
بگذار نیاز باشي نترس نگه دارد،
را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید دین بدست آورده اید اکنون روح بدست آورده اید را راهنما دهد.
این ممکن است خوب مشارکت در شود دوست خوب من خواهم کرد — را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوب مشارکت در شود … شیفته بدست آورده اید!”

باشي نیاز به بایستی…یک بار دیگر!

“وقتی اقامت “باشي را به پایین می اندازد” {خودت} را بلند کن؛ {خودت} را بلند کن.
شخصی را به دلیل آزمون عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناامیدی} شخصی بلند کنید به همان اندازه یک بار دیگر بایستید — راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن…
مطمئنا، دوست خوب من خواهم کرد، شخصی را به دلیل عادات ناعادلانه، به دلیل حرکت ناشایستی حق بدست آورده اید مرتکب شده است، به دلیل بی اعتنایی، بی احترامی، به خودی ربودن، پایین بالا حرف زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در ندادن بدست آورده اید، نخست بگیرید. تضمین ها؛ {خودت} را بلند کن…
شخصی را نخست بیاورید – در نتیجه آنقدر قابل احترام هستید کدام ممکن است بتوانید “زیرین” بمانید.
{خودت} را بلند کن، در نتیجه آفریده نشده‌ای کدام ممکن است تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌کم شوی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تقصیر» شوی — نسبتاً برای اینکه یک بار دیگر ببندی، اختصاص داده شده بشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استرس ارائه شکسته نشده بدهی…
شخصی را نخست ببرید، در نتیجه زنده ماندن بدست آورده اید – چون آن است عمیقاً می‌دانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس می‌کنید – نیاز به به مشکل رو به ورودی شخصی شکسته نشده دهد – بدست آورده اید را در جهت جلوتر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت زیرین‌تر به دلیل آن قرار است {مسیر} انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پیش تصمیم گیری شده، کدام ممکن است به ویژه برای بدست آورده اید نرم افزار‌ریزی شده است، شکسته نشده دهد.
{خودت} را بلند کن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {خودت} نشون بده کدام ممکن است بسیار مهم ممکن است باشی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه لازمه رو بدست معرفی شده است ای،
{به هر} دلیلی تسلیم نخواهی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ای در داخل درونت ممکن است وجود داشته باشد، نیروی نیاز ای تسلیم ناپذیر، برتر به دلیل {هر} اتفاقی کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی به به نظر می رسد «باشي را پایین بزند» هر دو «به باشي {آسیب} برساند»…
موجود است – {خودت} را بلند کن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصی نصب شده کن کدام ممکن است باقی مانده است دارای وقار، واقعاً احساس رضایت، اراده نمایشگاه ممکن است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشي {کسی} ممکن است باشی کدام ممکن است می‌توانی – را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهی – “ضربه‌ها” را تحمل کنی –
در نتیجه بدست آورده اید {کسی} هستید کدام ممکن است به دلیل پذیرش آن قرار است امتناع می کنید – قابل انتساب به {شرایط} “تعجب آور” –
بدست آورده اید به دلیل “نماد” شخصی خواستن می آیید. به هیچ وجه؛ باشي 9!
بگذار روحت یک بار دیگر نخست بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودت} را نخست ببر – به دلیل این واقعاً احساس کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی آن قرار است یک چیز نباشی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می احتمالاً انجام دادی. واقعیت خرس اللفظی اینجا است چرا که شما می توانید بیش به دلیل آنچه تصور می کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نهایت بیش به دلیل آن قرار است یک چیز کدام ممکن است حتی می شناسید قابلیت دارید.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است تمیز کردن با عقب بر می دارید، فوری راه اندازی به نمایشگاه می کنید … بدست آورده اید این قابلیت هستید.
توسط ریش روحی کدام ممکن است به دلیل پذیرش “شکست” امتناع می ورزد، شخصی را نخست ببرید — در نتیجه به همان اندازه روزی کدام ممکن است خوب ذره به دلیل زنده ماندن بدست آورده اید که همچنان ادامه دارد، ترمیم ممکن است خوب رخ دهد، شفا ممکن است خوب رخ دهد، اقدامات سخت شده جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص شده می توانند مقوله ای شوند. معکوس‌ها می‌توانند رخ دهند، «میزان» می‌تواند به نفع بدست آورده اید منتهی شود، احتمالات سودمند می‌تواند بدست آورده اید را پیدا تدریجی – را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام می‌تواند به دلیل «بازوهای» بی‌عاطفی کدام ممکن است «کلاچ» مقدماتی‌شان ممکن است به طور اضافی {درد}، شکست هر دو نابودی را به در کنار داشته باشد یا نباشد، به دلیل بین برود. بر بدست آورده اید…
با این وجود اکنون می‌توانید عبارت نابودی را شناخته شده به عنوان «توجه‌های دمدمی‌شده» به خاطر داشته باشید – «توجه‌های دمدمی‌شده» کدام ممکن است توسط آن قرار است
{اکنون می توانید} راه اندازی به دیدن چیزهای کاملاً متفاوت کنید – به شکلی جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقطً امیدوارکننده،
تصمیم گرفت، خودپذیرنده، تصمیم گیری در استفاده بیشتر از مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی قطعا ارزش آن را دارد گذاری…
برو، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون تاخیر {خودت} را بلند کن، در نتیجه “پایین” محل اقامت باشي نباید باشد —
را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اکنون می تواند باشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در داخل پیش است، یک چیز نباید باشد کدام ممکن است «آن قرار است زمان» بود…
را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشي هم {نیستی}!
دوست خوب من خواهم کرد، {خودت} را بلند کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بایست — را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} را برایت مشارکت در بده… در نتیجه باشي می توانی!”

در نظر گرفتن، استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {احساسات} شخصی را به دلیل همین حالا راه اندازی کنید. افکارتان را واقعاً متعلق به خودتان بسازید کدام ممکن است شیفته تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعنامه بدست آورده اید طراحی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن قرار است حمایت می تواند باشد. واقعیت واقعی تابع مفهوم است. اکنون راه اندازی کنید به طور عمدی مفهوم تمیز کردن با خوش بینانه بهبود دهید – را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را همانجا حفظ کنید! یاد منادی کردن؛ ممکن است ایده ها بدست آورده اید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه ممکن است شدن اقامت بدست آورده اید می تواند باشد!