روش صحیح سیستم شنوایی ما بر آموزش داده شود {تأثیر} می گذارد – علل زمینه ای اوتیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​مشکلات پردازش

امروزه ما همراه خود برچسب ها هر دو {شرایط} زیادی مواجه هستیم کدام ممکن است بر آموزش داده شود {تأثیر} می گذارد. ممکن است منصفانه توضیح برای زمینه ای علاقه مند به در داخل سیستم شنوایی ما دارند، به دلیل جمله مشکلات طیف اوتیسم، ADD/ADHD، تاخیر پیشرفت، نارساخوانی، اختلال عملکرد پردازش شنوایی مرکزی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد پردازش شنوایی.

حساسیت مقدار بیش از حد از به صدا ممکن است خوب باعث شود کدام ممکن است شخص صدا را شناخته شده به عنوان مکانیزم دفاعی ببندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوری حرکت تنبل کدام ممکن است گویی ناشنوا است. به دلیل طرفی همین حساسیت ممکن است خوب باعث فریاد زدن یکی دیگر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش هایش را بپوشاند. آموزش داده شود به همان اندازه روزی کدام ممکن است این حساسیت ها روال نشود همراه خود مسئله مواجه می تواند.

مسئله اکنون نیست روزی راه اندازی می تواند کدام ممکن است مایعی در داخل گوش ممکن است وجود داشته باشد. به دلیل آنجایی کدام ممکن است شیپور استاش در داخل جوانان خردسال افقی تر است، مایعات می توانند ترکیبی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم ها {در این} تنظیم خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مرطوب} پیشرفت کنند. استرس مایع ممکن است خوب باعث استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} – گوش {درد} شود. {عفونت} های مکرر گوش در داخل 2 12 ماه اول اقامت ممکن است خوب از نزدیک پیشرفت شنوایی را مختل تنبل. در کل {عفونت}، شخص به گونه ای می شنود کدام ممکن است {انگار} {زیر} آب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداها یکدست به نظر نمی رسد که باشند. این به نوبه شخصی ممکن است خوب باعث مسائل شنوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند مسائل گفتاری شود. {درمان} این {عفونت} های گوش با بیرون آنتی بیوتیک هر دو لوله، آموزش داده شود را اساساً است تقویت می بخشد.

مسئله در داخل پیروی به دلیل قانون سرانگشتی های شفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود مطالعه همراه خود آوایی به ساده 2 مسئله است پردازش متوالی شنیداری ضعیف منعکس می تواند. وقتی شخص خاص پردازش متوالی شنوایی پایینی دارد، {نمی تواند} توالی ای به دلیل داده ها را به سادگی کافی برای بهره مندی از آن خواهد شد داده ها به بسپارد. به عنوان تصویر، منصفانه شخص نیاز به راهی پیدا کند شماره تلفنی را جستجو در تنبل هر دو به او می رود شماره تلفنی اطلاعات شود کدام ممکن است آنقدر {طولانی} باشد یا نباشد کدام ممکن است راهی پیدا کند تلفن همراه را شماره گیری تنبل. هنگامی کدام ممکن است کفگیرها به دلیل فرزندان شخصی می خواهند ثبت کوتاهی به دلیل خانه داری را پایان دادن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عرض چند قبلی {دقیقه} فراموش می کنند کدام ممکن است چه کاری نیاز به مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ورزش یکی دیگر – معمولاً تفریحی – روی می آورند، کفگیرها معمولاً تصور می کنند کدام ممکن است این نافرمانی است. این ممکن است خوب نافرمانی باشد یا نباشد، با این وجود حتی می تواند ممکن است خوب پردازش متوالی شنوایی زیرین باشد یا نباشد. هنگامی کدام ممکن است نوزاد منصفانه عبارت نسبتا خواستن را همراه خود صدای بلند گفتن می تنبل با این وجود توانايي رفتار مقوله ای عبارت در طولانی مدت نباید باشد، معمولاً به عنوان یک نتیجه پردازش متوالی شنوایی ضعیف است. راهی که در آن رفع {بهینه} این مسائل، دوباره پر کردن عدم وجود نباید باشد، متوسط بهبود پردازش متوالی شنوایی است.

باز هم دیگری به دلیل توضیحات حیاتی ابتدایی برای این جوانان (را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان) متابولیسم – برنامه غذایی / خورده شدن است. معمولاً این جوانان به دلیل آنچه شناخته شده به عنوان “سندرم {روده} نشتی” شناخته می تواند، مبارزه کردن می برند، به این به معنی کدام ممکن است داروها مغذی به سادگی بدن ما خیس شدن نمی شوند. امکان های زیادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به اندیشه در مورد شود. رژیم های غذایی {حذف} معمولاً غذاهای مزاحم را {حذف} می کنند. رژیم های اکنون نیست این مسئله را رفع می تنبل. برخی همراه خود ترمیم {روده} نشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اکنون نیست همراه خود بازگرداندن ثبات بین داروها مغذی. خانوارها نیاز به نیاز دارند مبادله باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان دقیق خانواده را بیابند.

سازندگان اعصاب نیاز دارند علل ابتدایی اجزا بی جا در داخل رشد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابعی را برای خانوارها کارآمد می کنند به همان اندازه ممکن است را در جهت راهی که در آن رفع ها راهنمایی کنند.