عوامل موثر بر لمس پروتز سینه چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | رابطه جنسی


عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد موثر است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از عمل به هیچ وجه به پروتز دست نزند. بنابراین اگر فردی با انجام جراحی پروتز موافقت کرد، باید امکان لمس پروتز را در قسمت هایی از بدن خود در نظر بگیرد.