قالب مشکلات وزنی Medifast – بیشترین استفاده را ببرید Medifast در گذشته هر دو بعد به دلیل روش جراحی مشکلات وزنی

خواه یا نه روش جراحی باند شکم مشارکت در اطلاعات اید هر دو آرزو روش جراحی باند شکم را دارید؟ مبتلایان اضافه وزن در امتداد سمت برنامه غذایی شخصی، چه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بعد به دلیل حرکت، مسائل مهمی دارند. برای بیمارانی کدام ممکن است تحمل روش جراحی باند لپ قرار می گیرند، قالب Medifast Bariatrics احتمالاً به تعمیر تعدادی از این مشکلات پشتیبانی تدریجی.

ارائه دهنده خدمات بهداشتی ممکن است داشته باشید واقع مفید های خاصی نزدیک به برنامه غذایی ممکن است داشته باشید می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این از قبلً همراه خود Medifast شناخته شده باشد یا نباشد. با این وجود در هر مورد دیگر، بیایید امتحان کنید نحوه کار کردن بیشترین استفاده را ببرید Medifast برای برنامه غذایی در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل روش جراحی بیندازیم.

بیشترین استفاده را ببرید Medifast Before Lap Band Surgery

چند مورد آخر هفته در گذشته به دلیل گذشته تاریخی {برنامه ریزی} شده روش جراحی، زمان تنظیم برنامه غذایی است. علاوه بر این خوردن تمام ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی تجویز شده، نیاز به کافئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های گازدار را {محدود} کنید. حتی می تواند نیاز به خوردن {چربی ها}، شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای نامطلوب پر کربوهیدرات را به مقیاس عقب دهید.

تواند به شما کمک کند آمادگی، ارائه دهنده خدمات بهداشتی ممکن است علاوه بر این واقع مفید تدریجی یکی در میان 2 انتخاب را {انتخاب کنید}. برای اولیه ابزار غذایی Medifast 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1، ممکن است داشته باشید نیاز به 5 وعده غذایی Medifast در داخل روز بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس منصفانه وعده غذایی کدام ممکن است خودتان تولید می کنید. برای ابزار اکنون نیست، ممکن است علاوه بر این ارائه دهنده خدمات بهداشتی به ممکن است داشته باشید واقع مفید تدریجی کدام ممکن است به دلیل منصفانه برنامه غذایی مایع بیشترین استفاده را ببرید – کدام ممکن است نشان می دهد که به ساده به دلیل با کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های خوب و دنج Medifast آنها خواهند شد بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 سایر کالا آنها خواهند شد.

Medifast بعد به دلیل روش جراحی مشکلات وزنی

فوری پس به دلیل روش جراحی لپ باند، برای کمتر از چند مورد آخر روز مایعات {شفاف} می نوشید. پس به دلیل آن خواهد شد، (معمولا) به مدت زمان 2 هفته مایعات کم چرب خوردن خواهید کرد. اکثر کالا Medifast برای این دوران صحیح هستند، به جز معامله بسته های محیط دوسر، برخی سوپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع زیادی از Medifast.

در داخل مرحله {سوم} برنامه غذایی شخصی پس به دلیل روش جراحی مشکلات وزنی (2 هفته اکنون نیست)، ممکن است داشته باشید برخاستن به مصرف کردن غذاهای پوره شده در کنار همراه خود مایعات می کنید. {در این} مرحله، می توانید چیزهایی مشابه چسبناک کوتیج، سس سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بلغور محیط دوسر Medifast را بررسی کنید.

پس به دلیل آن خواهد شد، فینال مرحله {جایی} است می توانید برخاستن به مصرف کردن غذاهای همراه خود احساس خارق العاده می کنید. ممکن است داشته باشید نیاز به روی اکتسابی بسیار زیاد پروتئین در داخل برنامه غذایی شخصی با بیرون چربی ها مقدار بیش از حد از کانون اصلی کنید. این {جایی} است کدام ممکن است وعده های غذایی Medifast احتمالاً پشتیبانی تدریجی در نتیجه کل شما آنها خواهند شد سرشار به دلیل پروتئین هستند.

در واقع {هر} جسمی کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان ممکن است علاوه بر این پس به دلیل روش جراحی باند شکم شخصی تجربیات متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل، همه وقت واقع مفید های ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی را نزدیک به نحوه یکپارچه برنامه غذایی دنبال کنید. مهمتر به دلیل کل شما، به سیگنال هایی کدام ممکن است بدنتان به ممکن است داشته باشید می دهد کلمه کنید. اگر به دلیل مصرف کردن یک چیز ناراحت هستید، آن خواهد شد را نخورید.