{مزایا} و اشکالات ابزار غذایی کم چرب {چیست}؟

ابزار‌های غذایی کم‌چرب کدام ممکن است وعده تعمیر به زودی آن قرار است را می‌دهند ممکن است علاوه بر این چربی ها را در داخل درازمدت به دلیل بین نبرند، به همین دلیل عادات غذایی شخصی را اصلاح ندهید. هنگامی کدام ممکن است به بار عملکرد شخصی رسیدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم را متوقف کردید، احتمالاً بازهم دوباره بار شخصی را بهبود خواهید داد. سپس اگر درست مثل خیلی ها هستید به برنامه کاهش وزن شخصی بازگردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکسان چرخه را تکرار کنید. این برنامه کاهش وزن یویو معروف است.

تعدادی از ابزار های برنامه کاهش وزن کم چرب مرسوم کدام ممکن است از نزدیک گروه های غذایی می خواست را {محدود} می کنند نیز به سلامت بدست آورده اید {آسیب} می رسانند. دیگران مشابه تفریحی رولت همراه خود بدن ما بدست آورده اید هستند – آنها خواهند شد به سختی کافی برای ایجاد عواقب مزمن آنها خواهند شد پیدا کردن نشده اند. بهترین راه‌رفع‌های سریعی کدام ممکن است به چربی ها‌سوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند‌های غذایی متکی هستند، فوق العاده کشنده ای هستند. حتی داروهای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای احتمالاً بی تهدید به نظر نمی رسد که باشند، در نتیجه تعدادی از آنها خواهند شد تشکیل کافئین هر دو سایر محرک ها هستند. حتی روی برای آغاز کردن به نوشابه های رژیمی هر دو چیپس های کم چرب برای صرفه جویی در داخل قدرت سرانجام کمکی {نمی کند}.

در داخل معمولاً اشیا، قندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها های ساختگی به بدست آورده اید {اجازه} می دهند به همان اندازه به عادات غذایی کشنده ای با آن همراه باشید. پس پاسخ این است {چیست}؟ برای دسترسی به انداختن پوند اضافی کاملاً، نیاز به عادات مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت مسکن قبلی را اصلاح دهید کدام ممکن است به {اضافه وزن} پشتیبانی کرده است.

تعدادی از ابزار‌های انداختن پوند اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار‌های ویتامین می‌توانند به بدست آورده اید پشتیبانی کنند، با این وجود می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است بتوانید پیش آگهی دهید کدام ممکن است کدام یک از آنها مفید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدامیک بیش به دلیل آنچه کدام ممکن است می‌توانند فراهم کردن کنند، وعده می‌دهند.

در داخل همین جا مروری بر ابزار‌های انداختن پوند اضافی احتمالا مفید‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار‌های غذایی است. اکثر ابزار های غذایی کم چرب {در این} طبقه بندی کردن ها قرار می گیرند:

رژیم های کم انرژی هر دو {گرسنگی}، رژیم های کم چرب (پر کربوهیدرات) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم های کم کربوهیدرات (پر پروتئین). بعد از همه قبلی مورد نه نیز ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود ما روی آن قرار است مناسبت ها هدف اصلی خواهیم کرد.

رژیم های کم انرژی ابزار های موقتی هستند کدام ممکن است معمولاً] معمولاً کامل قدرت را به 500 به همان اندازه 1000 انرژی در داخل روز به کاهش می دهند. آنها خواهند شد برای انداختن پوند اضافی در داخل طول کوتاهی استفاده بیشتر از می شوند، با این وجود برای بهزیستی بدست آورده اید {مفید} به نظر نمی رسد که باشند، در نتیجه انرژی فراوان برای کار کردن خوب بزرگ شده را فراهم {نمی کنند}.

حقیقت این است، آنها خواهند شد به طور بدون شک می توانند کادر بدست آورده اید را در داخل حالت {گرسنگی} قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم بدست آورده اید را به کاهش دهند. رژیم های غذایی فوق العاده کم انرژی احتمالاً نتیجه در تقویت عادات بلعیدن نامنظم در داخل برخی اشخاص حقیقی می تواند باشد. بدست آورده اید {نباید} انرژی مصرفی شخصی را خیلی کمتر به دلیل حد کارآمد روز به روز شخصی {محدود} کنید، بجز تحمل تذکر ارائه دهنده خدمات بهداشتی باشید.

همه شما رژیم‌های کم کربوهیدرات بلعیدن کربوهیدرات را به کاهش می‌دهند (به دلیل جمله قندها، کدام ممکن است می‌توانند کربوهیدرات‌های راحت باشند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تغییر را همراه خود پروتئین اصولاً جبران می‌کنند (معمولاً 30 به همان اندازه 40 شانس کامل انرژی بدست آورده اید هر دو فقط در موردً 2 برابر نسبت رایج). آنها خواهند شد خواهد شد معمولاً کامل قدرت را به خیلی کمتر به دلیل 2000 در داخل روز ممنوع می کنند کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این برای بزرگسالان سرزنده فراوان نباشد.

به دلیل آنجایی کدام ممکن است کربوهیدرات ها قدرت فوق العاده کمتری را فراهم می کنند، بدن ما بدست آورده اید مجبور می تواند باشد آرزو می کنند دارایی ها نه بنزین – سلول های چربی ها باشد یا نباشد. این تجزیه چربی ها منجر به 1 محصول جانبی به دلیل ترکیبات {سمی} (کتون) در داخل خون بدست آورده اید می تواند باشد، وضعیتی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان کتوز شناخته می تواند باشد. چون آن است به دلیل شر کتون‌های اضافه شده در داخل ادرار خلاص می‌شوید، به دلیل شر آب بیشتری نیز خلاص می‌شوید (کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این به ناقص شبیه انداختن پوند اضافی باشد یا نباشد)، به کاهش تمایل به غذا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً کم‌آبی بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریتم نامنظم مرکز را تخصص خواهید کرد.

سرانجام، اگر {در حال حاضر} مسائل کلیوی خفیف دارید، پروتئین اضافه شده گوشت احتمالاً به کلیه های بدست آورده اید {آسیب} برساند.

برای ادامه دادن سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید {ماندن}، تکنیکی میل به ایجاد یک کدام ممکن است روزانه – برای خوب عمر – {کار} تدریجی.

غیر از صرف قیمت برای وعده های غذایی بسته نرم افزاری بندی شده هر دو راهنما مصرف شده موجود، سالم تر است همراه خود مصرف کردن مختلط فوق العاده به دلیل {سبزیجات}، میوه ها، غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین با بیرون چربی ها، به دلیل بار شخصی مراقبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر را به کمتر از برسانید.

کالج یانک پیشگیرانه کارآمد می تدریجی کدام ممکن است 55 شانس انرژی شخصی را به دلیل کربوهیدرات ها، حدود 35 شانس به دلیل چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 شانس باقی مانده را به دلیل پروتئین خریداری شده کنید.