مسائل زناشویی – 10 توضیح برای معمولاً پرسیده می شود تعارض زناشویی، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهماهنگی

شوخی فقط در مورد عروسی های زشت کم نباید باشد. تا حد زیادی به این علت کدام ممکن است هیچ عامل سرگرم کننده دارتر به همین دلیل واقعیت نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسی های زشت کم نباید باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به خاطر داشته باشید کدام ممکن است بیش به همین دلیل نیمی به همین دلیل {افرادی که} عروسی می کنند سرانجام طلاق می گیرند، نیاز به به همین دلیل شخصی بپرسید کدام ممکن است ما {چه اشتباهی} مشارکت در می دهیم. چرا نخواهیم شد همراه خود هم جدا بیاییم؟ خارق العاده، داده ها امکانات است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر یک چیز باعث راه اندازی مسئله می تواند، احتمالات قابل توجه بیشتری برای آموزش داده شود نحوه برخورد همراه خود آن قرار است دارید به همان اندازه مشکلی راه اندازی نکند. جهل {در این} مورد سعادت نباید باشد. ممکن است به طور اضافی در نظر گرفته شده کنید استرس بخشی خالص به همین دلیل مسکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برخورد خواهید داشت همراه خود مسائل رایج یکی از بهترین هر دو تنها واقعی راهی که در آن کنار آمدن با آن قرار است است. در داخل هر کدام مورد خواهید داشت مغالطه می کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است تنظیم به ارزیابی علل تعارضات زناشویی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است {در حال حاضر} یادگیری نحوه همراه خود آن قرار است برخورد می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادگیری نحوه می توانید بالاتر همراه خود آن قرار است جدا بیایید، احتمالاً اتصال خواهید داشت چندان تقویت نخواهد کشف شد. در داخل همین جا فهرستی به همین دلیل علل رایج استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} در داخل عروسی آمده است. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است {در حال حاضر} یادگیری نحوه همراه خود این مسائل برخورد می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادگیری نحوه می توانید این مسائل را بالاتر رفع کنید:

1. پول نقد – تا حد زیادی زوج ها بر اوج صورت حساب ها، پول بدهی، قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امتیازات اقتصادی همراه خود هم رقابت می کنند.

2. جوانان – انضباط، خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امتیازات مشابه با فرزندپروری احتمالاً ممکن است منبع مفید اختلاف بین زوجین باشد یا نباشد.

3. جنسیت – فراوانی، کمیت، کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیانت همگی دارایی ها رایج استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهماهنگی هستند.

4. بسته ها – شکاف روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود وقت همراه خود هم باعث می تواند اشخاص حقیقی به همین دلیل توافق بیرون شوند.

5. مسئولیت های خانه – بارهای زوج ها فقط در مورد dishing out عادلانه مسئولیت های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مشارکت در آن قرار است بحث و جدال می کنند.

6. همکاران – همه شما همکاران برای روابط {مفید} به نظر نمی رسد که باشند – تعدادی از آنها خواهند شد {سمی} هستند.

7. عادات – بارهای اشخاص حقیقی همراه خود شخص خاص عروسی می کنند کدام ممکن است خوب هر دو قبلی رفتار دارد کدام ممکن است آنها خواهند شد را خصمانه می دانند.

8. خانوار – شریک زندگی، خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر، فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان ناتنی همگی می توانند باعث راه اندازی استرس در داخل عروسی شوند.

9. توقعات – تصمیم گیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتظارات} برآورده نشده کار کردن مهمترین تعارض در داخل عروسی هستند.

10. تضادهای شخصیتی – اگر یک چیز است همراه مسکن شخصی دوست خوب ندارید، یکی از آنها در نظر گرفته خواهید داشت نیاز به تنظیم تنبل.

خواهید داشت ممکن است به طور اضافی خوب هر دو قبلی مورد به همین دلیل این زمینه ها را شناخته شده به عنوان {مناطق} تشدید کننده در داخل مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال شخصی بشناسید. {هر} خوب به همین دلیل آنها خواهند شد منبع مفید قابل توجه رایج اختلافات زناشویی هستند. با این وجود آنها خواهند شد ممکن است همچنین زمینه های جایگزین هستند – جایگزین هایی برای آموزش داده شود، پیشرفت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق، هر دو هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج، استرس، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریشانی. این انتخاب شماست؛ با این وجود به ساده تصور نکنید کدام ممکن است عروسی هر دو همراه مسکن خواهید داشت به هم خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید داشت همراه خود این امتیازات به یکی از بهترین تعیین کنید قابل دستیابی برخورد می کنید. بپذیرید کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی بتوانید تذکر، تصمیم گیری، حساب کردن هر دو باوری را کدام ممکن است می‌تواند در داخل {هر} خوب به همین دلیل این زمینه‌ها آن قرار است اصطکاک دارید راه اندازی توافق تنبل، جدا بگذارید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه مسکن‌تان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدواجتان وقتی متوجه شوید خارق العاده خواهند بود. خواه یا نه مایلید چشم انداز شخصی را فقط در مورد {هر} خوب هر دو همه شما این امتیازات تنظیم دهید هر دو اینکه تنظیم همراه هر دو روابط آرام تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام تر است؟ فقط در مورد آن قرار است در نظر گرفته شده کنید؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس {راهی} پیدا کنید به همان اندازه همراه خود امتیازات مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال شخصی مشکلی نداشته باشید.