مشکلات پروتزهای بزرگ چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | رابطه جنسی


در جراحی پروتز سینه قاعده ای که باید در رابطه با حجم و در نتیجه وزن هر پروتز در نظر گرفت این است که هر چه اندازه پروتز بزرگتر باشد شانس کمتری برای حفظ نتایج درازمدت آن وجود دارد. در واقع، با گذشت زمان، نیروی جاذبه سینه های سنگین (حاوی پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است، اما در صورتی که حجم پروتز از اندازه معینی بزرگتر باشد در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ می دهد. هرچه حجم پروتز بزرگتر باشد، به دلیل آزاد شدن سطح بیشتر برای تطبیق با پروتز و آتروفی اجتناب ناپذیر بافت نرمی که پروتز را می پوشاند، احتمال لمس پروتز توسط پوست بیشتر می شود.