موثرترین برنامه غذایی در داخل ماه رمضان {چیست}؟ – معلم شخصی شده روشن سازی داد

شناخته شده به عنوان منصفانه معلم شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب بوت کمپ سلامتی در داخل سنگاپور، یکی از آنها در نظر گرفته مسائلی کدام ممکن است همیشه باید به خریداران شخصی در داخل ملت چند قبلی قومیتی شخصی سنگاپور پشتیبانی کنیم ماه روزه رمضان است.

اعضای بوت کمپ شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی در داخل Genesis Performance Center سریع امسال وارد ماه روزه می شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً آنها خواهند شد در نظر گرفته شده کرده اند کدام ممکن است یکی از ساده ترین راه ها مراقبت از {نتایج} به مقیاس عقب چربی ها، ریختن پوند اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی کدام ممکن است به انگشت معرفی شده است اند {چیست}. این معمولاً برای آنها خواهند شد یک مسئله {بزرگ است} در نتیجه پس به همین دلیل {مدتی} در داخل نرم افزار های ما آنها خواهند شد از قبلً رفتار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام مسکن قابل توجه سالمی دارند.

در واقعیت، روزی کدام ممکن است من می روم در دانشگاه ورزشی سنگاپور {کار} می کردم، در داخل جاری تجزیه و تحلیل بودیم کدام ممکن است به ورزشکاران مسلمان پشتیبانی کنیم حتی در داخل ماه روزه/رمضان انجام خوبی داشته باشند. روال تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه در سراسر جهان بدون در نظر گرفتن ماه روزه {داری} ثابت است.

متعاقباً قابل توصیه های من می روم در داخل همین جا …

هر دو صبح زود (مناسب پس به همین دلیل آرام شدن صبح) هر دو در داخل ساعت شب (بعد به همین دلیل {تعطیلات} عصر) اعمال کنید.

اگر صبح‌ها فعالیت های ورزشی می‌کنید، آن خواهد شد را حدود ساعت 7:30 هر دو 8:00 صبح مشارکت در دهید، اگر آن خواهد شد را در داخل ساعت شب مشارکت در می‌دهید، آن خواهد شد را حدود ساعت 20:00 مشارکت در دهید. متعاقباً همراه خود معده شگفت انگیز پر اعمال نمی کنید.

{در حالی که} ممکن است به طور اضافی 6 جایگزین بسیار عالی برای خورده شدن در داخل روز را نداشته باشیم، نیاز به کمتر از 3 جایگزین سودمند را بدست آمده کنیم. آرام شدن صبحانه در داخل صبح، آرام شدن صبحانه در داخل عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه وعده غذایی عظیم اکنون نیست در گذشته به همین دلیل خواب. این وعده‌های غذایی نیاز به دیر هضم باشند به همان اندازه دارید را برای مدت زمان بسیار طولانی‌تری سیر نگه دارند. مخصوصاً هیچ عامل خطرناک نشاسته ای {وجود ندارد}. پروتئین اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها های مفید {که به آرامی} هضم می شوند.

متعاقباً، منصفانه نمونه به همین دلیل نرم افزار اعمال هر روز صبحگاهی احتمالاً به رئوس مطالب {زیر} باشد یا نباشد:

* صبحانه ساعت 6 – تخم خروس، گوشت، آجیل، چسبناک، یک پیچیده پروتئین آب چسبناک

* ساعت 7:30 صبح

* 7:15 بعد به همین دلیل {ظهر} صبحانه (عصر) – تخم خروس، گوشت، آجیل، چسبناک، یک پیچیده پروتئین سزین

* شام ساعت 10 ساعت شب – تخم خروس، گوشت، آجیل، چسبناک، مرسوم ، مد روز پروتئینی کازئین

برای اعمال عصر:

* صبحانه 6 صبح – تخم خروس، گوشت، آجیل، چسبناک، یک پیچیده پروتئین کازئین

* 7:15 بعد به همین دلیل {ظهر} صبحانه (عصر) – تخم خروس، گوشت، آجیل، چسبناک، یک پیچیده پروتئین آب چسبناک

* اعمال ساعت 8 ساعت شب – باز هم دیگری به همین دلیل مرسوم ، مد روز های پروتئین وی پس به همین دلیل اعمال

* شام ساعت 10 ساعت شب – تخم خروس، گوشت، آجیل، چسبناک، مرسوم ، مد روز پروتئینی کازئین

دارید همین جا هستید! این بسیار عالی معمولاً نیست، با این وجود به سختی کافی سودمند است اندازه ماه روزه {داری} توسعه زیادی را به همین دلیل انگشت ندهید.

مشاهده: در داخل زمان های تایید شده به همان اندازه حد فرصت به {مقدار} تعداد زیاد آب بنوشید. دارید نیاز به به آرام شدن های مکرر در داخل توالت خواستن داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار دارید نیاز به بی سایه باشد یا نباشد – این {مقدار} بهترین است!