نکاتی مراقبت از قطعنامه 12 ماه جدیدترین برای اندکی کاهش (روزی کدام ممکن است بالا {کار} هستید)

اگر بدست آورده اید هم شبیه اکثر شهروندان آمریکایی هستید، احتمالاً اندکی کاهش در داخل راس انتخاب ها 12 ماه نو بدست آورده اید قرار دارد. با این وجود روزی کدام ممکن است راه اندازی به سپری کردن 8 به همان اندازه 10 ساعت در داخل روز روی باسن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی واحد نمایش بصری کامپیوتر می کنید، مبارزه کردن پوندهای {تعطیلات} فوق العاده سخت است.

یکی در میان بهترین راه‌های بسیار مهم برای راه اندازی به زودی اندکی کاهش، یافتن بهترین راه‌هایی برای فعالیت های ورزشی کردن در داخل دفتر است. همراه خود پیروی به همین دلیل نکات زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکات در کل روز، می توانید به قطعنامه شخصی پایبند باشید، قبلی کیلو بار کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در کل روز کاری شخصی واقعاً احساس سرزندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی مجدد داشته باشید.

نکته 1: برخاست

مطمئنا، اندکی کاهش واقعا در واقع می تواند دلیل {راحتی} باشد یا نباشد. به آگاه livestrong.com، روبرو شدن در مقابل {نشستن} در داخل حین {کار} در واقع می تواند 50 انرژی تا حد زیادی در داخل ساعت بسوزاند. وقتی کارتان را به {میز} شخصی چسبانده اید، جستجو کردن بهترین راه هایی برای روبرو شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش در واقع می تواند سخت باشد یا نباشد، به همین دلیل امتحان کنید بایستید:

• هنگام راه اندازی {میز} هر دو فایل های شخصی.

• هنگامی کدام ممکن است خوب گزارش (هر دو {سند} اکنون نیست) را می خوانید.

• روزی کدام ممکن است ممکن است بخواهید صحبت همراه خود خوب مرد دارید (در مقابل تصمیم، پست الکترونیکی هر دو IM به محل کار او می رود بروید).

• هنگامی کدام ممکن است به تلفن همراه {پاسخ} می دهید هر دو تصمیم برقرار می کنید.

• وقتی به دفتر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید می کنید (روزی کدام ممکن است تجربه اتوبوس هر دو قطار می شوید).

{بیدار} شدن در کل روز کاری 9 تنها واقعی به سوزاندن انرژی اضافه شده پشتیبانی می تنبل، نسبتاً در واقع می تواند به به مقیاس عقب تعدادی از به همین دلیل مسائل بهزیستی قابل انتساب به به طور یکنواخت اقامت بی تحرک نیز پشتیبانی تنبل.

نکته 2: به همین دلیل {پله ها} نخست بروید

مطمئنا، همه می دانند کدام ممکن است نخست درگیر شدن به همین دلیل {پله ها} در واقع می تواند فعالیت های ورزشی را در کل روز کاری بهبود دهد. در واقعیت، بدست آورده اید ممکن است به طور اضافی {در حال حاضر} به همین دلیل {پله ها} در داخل هنگام دستیابی محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است در نهایت روز بیرون می شوید، نخست بروید. (به دلیل بدست آورده اید!) همراه خود بهبود انواع {پله ها} در کل روز، می توانید حتی {نتایج} بهتری اکتسابی کنید. امتحان کنید به همین دلیل {پله ها} نخست بروید:

• هنگامی کدام ممکن است در جهت توالت می دوید (به همین دلیل خوب طبقه نخست هر دو زیرین بروید).

• هنگام اجرای خوب مأموریت برای شخصی شده در داخل طبقه اکنون نیست.

• وقتی نامه را عرضه می گیرید.

• وقتی به مونتاژ می روید.

• وقتی در داخل {تعطیلات} هستید. (خوب هر دو 2 پرواز کوهنوردی کنید!)

نکته شماره 3: ناهار (را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان تضمین ها) شخصی را بسته نرم افزاری بندی کنید.

وقتی روز کاری شلوغ می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مصرف کردن خوب میان‌وعده می‌شوید، اگر یک چیز مفید برای مصرف کردن پشت میزتان نداشته باشید، بیش از احتمال به برگر کینگ خواهید رسید. با این وجود به مشابه اندازه گیری کدام ممکن است خوش ذوق است، در واقع می تواند برنامه غذایی بدست آورده اید را بی رنگ تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید را همراه خود خوب کمای از حداکثر غذایی مواجه تنبل.

همراه خود بسته نرم افزاری بندی خوب ناهار مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ میان وعده های مغذی پایین {میز} شخصی، می توانید به همین دلیل فریب فست فود توقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل روز واقعاً احساس بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط بیشتری داشته باشید. غذاهایی را بسته نرم افزاری بندی کنید کدام ممکن است مختلط به همین دلیل فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین را کمک به شما به همان اندازه واقعاً احساس سیری کنید: خوب ساندویچ ماهی تن روی نان غلات فشرده، ماست همراه خود میوه معاصر هر دو هوموس همراه خود هویج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیار.

نکته 4: بیرون از در بروید

در مقابل ارزیابی fb هر دو یوتیوب در داخل زمان خنک شدن ناهار شخصی، در داخل احاطه بلوک قدم بزنید. بیرون از در درگیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپاژ خون 9 تنها واقعی در واقع می تواند کمک به شما انرژی اضافه شده خرج کنید، نسبتاً در واقع می تواند باعث شود در داخل نیمه آخر روز واقعاً احساس هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط بیشتری داشته باشید. اگر مراقبت از {انگیزه} به پشتیبانی خواستن دارید، خوب مرد اجاره دادن کنید به همان اندازه بدست آورده اید را همراهی تنبل (را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید را برای روزهایی کدام ممکن است واقعاً احساس تنبلی می‌کنید پاسخگو می‌داند).

نکته 5: نوشابه را جدا بگذارید

عالی، پس برای دیدن رئیس شخصی به طبقه نخست رفتید، روزانه خوب سالاد برای ناهار بسته نرم افزاری بندی کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت 3:00 صبح خوب خنک شدن کوهنوردی کردید. اگر {در این} بین شبنم کوهی می نوشیدید، تمام {کار} طاقت فرسا تمیز کردن با بالا رسانده اید.

طبق آگاه امکانات مدیریت {بیماری}، خوب وعده 20 اونسی نوشابه غیر رژیمی در واقع می تواند به همان اندازه 227 انرژی داشته باشد یا نباشد. به همین دلیل نوشابه به آب گازدار هر دو یخ اصلاح دهید، هر دو اگر واقعاً به کافئین خواستن دارید، چای هر دو اسپرسو با بیرون شیرینی را {انتخاب کنید}.