پرداخت آنلاین ممکن است انجام نشود، اما مبلغ از حساب من کسر شده است؟


پرداخت آنلاین ممکن است انجام نشود، اما مبلغ از حساب من کسر شده است؟

گاهی ممکن است شبکه بانکی در حین پرداخت قطع شود و پرداخت ناموفق باشد. اما در این موارد جای نگرانی نیست. در این صورت معمولا پول شما در حساب های میانی بانک است و خود بانک مغایرت ها را برطرف کرده و به صورت خودکار مبلغ را به حساب شما برمی گرداند. اگر ظرف 72 ساعت وجه به حساب شما بازگردانده نشد، برای رفع مغایرت با بانک عامل پرداخت آنلاین تماس بگیرید.

گروه بندی:
پرداخت