چرا بیلتانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل برای عالی برنامه غذایی دلچسب خارق العاده هستند

احتمالاً مردمی ترین در موضوع رژیم Banting، فینال سبک برنامه غذایی، شنیده اند. برنامه غذایی بانتینگ پروفسور نیروی کار نوکس همراه خود کتاب الکترونیکی پرفروشش انقلاب غذای {واقعی} شناخت کشف شد. {به طور خلاصه}، اندیشه پایین رژیم Banting خوردن غذاهایی است کدام ممکن است کربوهیدرات کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها نخست (LCHF) دارند. این مفهوم فقطً در داخل تضاد همراه خود فرض رایج در موضوع رژیم های غذایی کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر کربوهیدرات (LFHC) است کدام ممکن است رسانه ها در داخل تمام این 12 ماه ها به ما آماده سازی دانش اند. در مقابل اینکه قدرت شخصی را به دلیل قند هر دو کربوهیدرات خریداری شده کنید، آن خواهد شد را به دلیل چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه چربی ها حیوانی خریداری شده می کنید.

امروزه نگه داشتن برنامه غذایی در داخل تنظیم شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ امروزی {برای کسی} شدید دردسر است. ما به مصرف کردن غذاهای فست فود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات ناسالم آماده {داریم} در نتیجه روزی برای تولید عالی وعده غذایی بهترین در کل روز {نداریم}. متعاقباً راه به می توان به برنامه غذایی معادل رژیم Banting پایبند بود؟

{پاسخ} بیلتونگ است. بیلتانگ سرشار به دلیل قدرت، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها است، با این وجود کربوهیدرات کمی فقط دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند ندارد. Biltong ممکن است حتی ماندگاری {طولانی} دارد، متعاقباً مورد نیاز معمولاً نیست روز به روز آن خواهد شد را معاصر بخرید هر دو در داخل فریزر حفظ کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان، بیلتانگ سبک خارق العاده دارد. اگر روز به روز صبح سرعت دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل به ایجاد یک در کل روز کاری به برنامه غذایی معادل رژیم Banting پایبند باشید، فراوان است قبلی بسته نرم افزاری بیلتانگ بردارید. کمک خواهد کرد که شما گذراندن روز، می توانید مقداری آجیل مفید به بسته نرم افزاری غذایی هر روز شخصی اضافه کنید. ماکادمیا، بادام هر دو گردو اندیشه خوبی است در نتیجه همه شما آنها خواهند شد غذاهای پرچرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کربوهیدرات هستند.

به دلیل آنجایی کدام ممکن است بیلتنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل خوراکی‌های مناسبی هستند، می‌توانید آن خواهد شد‌ها را در داخل کشوی شخصی حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر زمان که کدام ممکن است آماده داشتید به دلیل آن خواهد شد‌ها بیشترین استفاده را ببرید. برای {راحتی} اصولاً، می توانید سطل آشغال های ناهار بیلتانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل به دلیل پیش بسته نرم افزاری بندی شده را خریداری کنید به همان اندازه آسانتر کردن در داخل محدوده برنامه غذایی شخصی باقی بمانید.

نکته بسیار مهم در موضوع ناهارهای بسته نرم افزاری بندی شده ماه به ماه اینجا است کدام ممکن است ابزار غذایی می توانید داشته باشید از قبلً برای می توانید داشته باشید آماده است در نتیجه بسته نرم افزاری ها برای روز به روز برچسب گذاری شدند. اندیشه اینجا است اندازه روز روزی کدام ممکن است واقعاً احساس {گرسنگی} می کنید {مقدار} کمی فقط وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور نباشید عالی ناهار عظیم بخورید کدام ممکن است باعث می تواند بعد به دلیل {ظهر} واقعاً احساس سیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا داشته باشید.

بیلتانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل به دلیل پیش بسته نرم افزاری‌بندی شده ممکن است حتی دارای جزئیات خورده شدن‌ای محتویات روی برچسب هستند، کدام ممکن است باعث می‌شود به سادگی میزان چربی ها، کربوهیدرات، پروتئین هر دو انرژی خوردن‌شده {برای هر} بسته نرم افزاری مصرفی را پیگیری کنید. این امر باعث می تواند کدام ممکن است به سادگی برنامه غذایی شخصی را پیگیری کنید.

متعاقباً اگر معادل من خواهم کرد برای بسته نرم افزاری بندی سطل آشغال های ناهار تنبل هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایتان زحمت کش است کدام ممکن است برنامه غذایی شخصی را نگه داشتن کنید، سطل آشغال های ناهار به دلیل در گذشته بسته نرم افزاری بندی شده همراه خود {مقدار} بهترین چربی ها، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات بهترین راه حلی خارق العاده برای می توانید داشته باشید هستند.