کتوژنتیک – پاسخی {واقعی} برای ریختن پوند کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک سبک زندگی مفید

در داخل آمریکا، اپیدمی مشکلات وزنی همچنان در حال افزایش است. 38 شانس به همین دلیل گروه بزرگ شده ما اضافه وزن فکر می شوند. 33 شانس اکنون نیست اشخاص حقیقی دارای {اضافه وزن} هستند. این به آموزش داده شده است قلب مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل {بیماری} است.

برای خانمها، این اعداد حتی معمولاً. به عنوان یک نتیجه بدن ما باروری ما، دختران دارای اجزا {زنانه} یکی دیگر هستند کدام ممکن است باید همیشه همراه خود آنها خواهند شد مقابله کنیم. بهبود درجه استروژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون های {زنانه} مختلف {در حال حاضر} نتیجه در بهبود نسبت چربی ها در داخل بدن ما ما می تواند باشد. مشکلات وزنی آن را به راه پزشکی شناخته شده به عنوان شاخص بدن ما (BMI) بیش به همین دلیل 30٪ رئوس مطالب می تواند باشد. من خواهم کرد شخصاً در داخل تا حد زیادی دوران بلوغ شخصی رژیم گرفته ام. من خواهم کرد الان بالای 50 12 ماه سن من حتی دارم. من خواهم کرد تنظیم به خواستار بهترین راه بهتری برای نزدیک کردن به وعده های غذایی کردم.

رژیم کتوژنیک یک چیز است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان یک برنامه غذایی فوق العاده کم کربوهیدرات شناخته می تواند باشد. که ممکن است یک برنامه غذایی پرچرب، پروتئین {متوسط} ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کربوهیدرات است. بدن ما بدست آورده اید را به حداقل یک اسباب بازی چربی ها سوز بازسازی می تدریجی. منطقی سازی آموزشی تری ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود اساساً بدست آورده اید بدن ما شخصی را مجبور می کنید به همان اندازه در داخل کبد کتون تأمین تدریجی به همان اندازه به همین دلیل آن خواهد شد برای نشاط استفاده بیشتر از تدریجی. به همین دلیل سوی اکنون نیست، همراه خود مصرف کردن غذاهای پر کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند، بدن ما گلوکز تأمین می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه انسولین را بهبود می دهد.

اگرچه کتوژنز {برای بسیاری} اخیر است، با این وجود به همین دلیل نوزده بیست {وجود داشته است}. تحقیق زیادی در داخل روزنامه یانکی مصرف شده علمی آشکار شده است. تحقیق به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است ریختن پوند گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت کنندگان می توانند غذای کمتری بخورند. کلینیک مایو اثبات کرده است کدام ممکن است راحت اقامت کتو احتمالاً {تأثیر} سالمی بر روی امتیازات انتقادی بهزیستی مشابه مشکلات قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت داشته باشد یا نباشد. {سطح کلسترول} HDL را تقویت می بخشد.

برای ابتلا به کتوز، نیاز به کربوهیدرات تمیز کردن با خیلی کمتر به همین دلیل 50 خوب و دنج در داخل روز به مقیاس عقب دهید. در داخل حالت اندیشه‌آل کمتر از 25 به همان اندازه 30 کربوهیدرات بلعیدن کنید. چربی ها دریافتی بدست آورده اید نیاز به حدود 75 شانس وعده‌های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 15 شانس پروتئین باشد یا نباشد. به همین دلیل شخص خاص به شخص اکنون نیست کاملاً متفاوت است، با این وجود همراه خود پایداری، نیاز به بتوانید در داخل عرض 3-14 روز به کتوز آشفته شوید.

وقتی بسیار زیاد کربوهیدرات می خورید، متابولیسم بدست آورده اید تا حد زیادی وقت شخصی را صرف سوزاندن کربوهیدرات ها برای بنزین می تدریجی. بدست آورده اید به هیچ وجه {نمی توانید} چربی ها های ذخیره شده است را تخلیه کنید. وقتی {مقدار} کربوهیدرات های قابل دریافت را به مقیاس عقب می دهید، بدن ما بدست آورده اید نیاز به به چربی ها سوزی روی بیاورد.

هفت نکته برای ابتلا به کتوز

1. بلعیدن کربوهیدرات تمیز کردن با 25-50 کربوهیدرات خالص در داخل روز به کمتر از برسانید.

2. روغن نارگیل را در داخل برنامه غذایی شخصی بگنجانید.

3. ورزش بدنی شخصی را بهبود دهید.

4. چربی ها های مفید را بهبود دهید.

5. روزه های نیاز به مدت زمان،

6. بلعیدن پروتئین را نگه داشتن کنید.

7. درجه کتون را آزمایش کنید.

اگر به این اصلاح رژیم در نظر گرفته شده می کنید، همه وقت آن را تایید کدام ممکن است همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنید. کتو یک تنظیم راحت اقامت است. عادات غذایی شخصی را اصلاح می کنید. برای تحقق، نیاز به نصب شده قدم باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج بلندمدت آن خواهد شد را در ذهن داشته باشید.