کولیت یورکی تریر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندرم {روده} تحریک پذیر

خواه یا نه {سگ} می توانید داشته باشید مسائل {روده} ای دارد؟

مسائل {روده} احتمالاً ممکن است به صورت نفخ تعداد زیاد، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً خونریزی به نظر می رسد شود. این نیز احتمالاً ممکن است خرس عنوان مسائل گوارشی باشد یا نباشد. ضرب المثل “مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ” به دلیل {روده} عظیم برخاستن می تواند باشد. این 9 تنها واقعی با توجه به انسان ها، کاملا با توجه به {سگ} ها نیز صدق می تدریجی.

تنوع از {سگ} ها همراه خود این مسائل گوارشی هر روز مسکن فوق العاده ناامیدکننده ای دارند. گرفتگی، {درد} دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} غذای شخصی را {به طور کامل} هضم کنند. معمولاً فوری پس به دلیل مصرف کردن یک وعده غذایی به دلیل بین {می رود}.

من می روم تخصص زیادی {در این} زمینه در واقع دارم کدام ممکن است یک یورکی داشتم که فقط در موردً 14 12 ماه به دلیل عمرش این امتیازات را داشت. دامپزشک به هیچ وجه یک چیز سریع {نکرد}.

وقتی اسهال بدی داشت، دوزهای تا حدودی به دلیل کائوپکتات را به دلیل سرنگ به او می رود می دادم. همه وقت مدفوع باز نشده داشت، به هیچ وجه یبوست {نداشت}، با این وجود معمولاً به دلیل یک پارچه لزج حرکت می کرد کدام ممکن است مشابه با ژله می درخشید. من می روم همه وقت می ترسیدم کدام ممکن است او می رود شناخته شده به عنوان یک حیوان خانگی بمیرد. من می روم آن قرار است صداهای غرغر بلند را می شنیدم کدام ممکن است به دلیل {روده} هایش می به اینجا رسید. اگر برخاستن می کردند، به همان اندازه این کدام ممکن است تمام نمی شد، یک چیز نمی خورد. گاهی تعداد زیاد استفراغ می کرد.

روزی به دلیل خواربارفروشی برای مقابله با آمدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود تمام محل اقامت را در داخل جاری خونریزی بود. خون آنقدر تعداد زیاد بود کدام ممکن است من می روم شگفتی کردم کدام ممکن است او می رود باقی مانده است اقامت است. وقتی او می رود را برای گرفتن خواربار فروشی رها کردم، حالش فوق العاده بود. با عجله به اینجا رسید. ما سریع به دامپزشکی رفتیم کدام ممکن است ساعت 6 بعد به دلیل {ظهر} بود. او می رود چیزی جز پشتیبانی کننده بود. چند قبلی آمپول به او می رود زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می روم اظهار داشت کدام ممکن است روز بعد به دامپزشک عجیب و غریب ام مراجعه کنم. او می رود 80.00 دلار آمریکا تقاضا کرد.

برنامه غذایی او می رود همه وقت فوق العاده فوق العاده {بوده است} در نتیجه من می روم برای کل شما {سگ} هایم در داخل محل اقامت وعده های غذایی می پزم. معمولاً برنامه غذایی احتمالاً ممکن است باعث اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسائل شود.

خواه یا نه {سگ} می توانید داشته باشید به دلیل {هر} یک به دلیل این علائمی کدام ممکن است منطقی سازی می {دهم} مبارزه کردن می برد؟

تعدادی از دامپزشکان داروهایی را تجویز می کنند کدام ممکن است مؤثر به نظر نمی رسد که باشند، به همین دلیل این واقعاً به می توانید داشته باشید متکی است کدام ممکن است {تا آنجا که} ممکن است علاوه بر این با توجه به سناریو {سگ} شخصی بیاموزید. هیچ شخصی درست مثل می توانید داشته باشید {سگ} می توانید داشته باشید را نمی شناسد.

در داخل آن قرار است زمان نمی دانستم {چه خبر است}. اکنون مشاهده شده ام کدام ممکن است به جای آن متوسل شدن به Kaopectate، بالاتر می توانستم به او می رود در داخل تعمیر مسائل {روده} اش پشتیبانی کنم. از هر لحاظ، Kaopectate یک محصول خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تهدید برای {سگ} می توانید داشته باشید است. قطعا اسهال را متوقف می تدریجی. یورکی من می روم به هیچ وجه آن قرار است را دوست خوب {نداشت} با این وجود با بیرون تف کردن آن قرار است را گرفت. باشد که می تواند یک باشد داروی شگفت انگیز است تخصصی ایجاد می کند کمد دارویی شخصی داشته باشید در نتیجه به هیچ وجه نمی دانید چه روزی ممکن است علاوه بر این خودتان به آن قرار است خواستن داشته باشید.

تنوع از پیرمردها حیوانات خودساخته به طور هر روز دلهره این {شرایط} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو با دامپزشک همه وقت کمکی {نمی کند}. تنوع از نژادهای {سگ}، 9 به ساده یوکی، به دلیل مسائل {روده} ای مبارزه کردن می برند. عظیم هر دو کودک نوپا، کل شما ممکن است می توانند خرس {تأثیر} قرار گیرند.

{سگ} ها {نمی توانند} به می توانید داشته باشید بگویند کدام ممکن است چه روزی شکم {درد} دارند. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است ممکن است به عالی تعیین کنید بالقوه به راهی که در آن شخصی شکسته نشده می دهند، اما چه زمانی بدانید کدام ممکن است نیاز به به چه یک چیز کلمه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {سگ} شخصی {کمک کنید}، هر کدام شاد تر {خواهید بود}. ای کاش با توجه به محصولاتی کدام ممکن است ممکن است به Yorkie من می روم پشتیبانی تدریجی می دانستم.

{در حال حاضر} کل شما {سگ} های من می روم مفید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالم کدام ممکن است بگویم هیچ کدام به دلیل ممکن است مسئله {روده} ای ندارند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم الان بالاتر مطلع هستم، به همین دلیل می دانم به چه یک چیز کلمه کنم.

داده ها است نشاط.