یکی از بهترین راه ها برای سوزاندن چربی ها: EPOC

بلعیدن مقدار بیش از حد از اکسیژن پس به همین دلیل فعالیت های ورزشی (EPOC، کدام ممکن است به طور گاه به گاه پسسوختگی معروف به) قیمت بهبود قابل بعد گیری گرفتن اکسیژن پس به همین دلیل ورزش از حداکثر منسوب به جبران “عدم وجود اکسیژن” بدن ما است. در واقعیت، اصطلاح “بدهی اکسیژن” باقی مانده است هم امروزه به طور عظیم استفاده بیشتر از می تواند. در کل ریکاوری، اکسیژن (EPOC) در داخل فرآیندهایی استفاده بیشتر از می تواند کدام ممکن است بدن ما را به حالت آرام شدن می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را همراه خود مشاهده در داخل جاری مشارکت در تطبیق می دهد. با این وجود یکی دیگر به همین دلیل کاربردهای EPOC تامین گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز بهبود یافته بدن ما توسط بهبود دمای بدن ما است تخصصی ایجاد می کند اندازه فعالیت های ورزشی در حال وقوع است. EPOC همراه خود بهبود بلعیدن گاز در کنار است. این گاز گریس است!

تأثیر EPOC در داخل مدت زمان کوتاهی پس به همین دلیل اتمام مشاهده احتمالاً بیشترین میزان را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحویل داد زمان به سطوح زیرین‌تری به مقیاس عقب می‌یابد. خوب پیدا کردن ممکن است همچنین تأیید شد کدام ممکن است فعالیت های ورزشی های بی قلبی به تعیین کنید روال تمرین تناوبی همراه خود عمق نخست نتیجه در به همین دلیل انگشت ارائه تا حد زیادی چربی ها {زیر} پوستی می تواند، صرف نظر از آن اشخاص حقیقی در داخل حین فعالیت های ورزشی خیلی کمتر به همین دلیل نیمی به همین دلیل انرژی می سوزانند! در داخل خوب پیدا کردن پوردو در داخل 12 ماه 1992، {نتایج} تأیید شد کدام ممکن است روال تمرین همراه خود عمق نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی قلبی نتیجه در EPOC {به طور قابل توجهی} تا حد زیادی به همین دلیل روال تمرین قلبی همراه خود یکسان مقدار کاری می تواند.

{باشه} کلینت! نه زبان مشاهده بس است! این برای من می روم چه معنایی دارد؟!؟! این بدان معناست کدام ممکن است اگر مشاهده بدست آورده اید نیاز به را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر باشد یا نباشد، به همان اندازه 38 ساعت پس به همین دلیل توقف، توسط EPOC به چربی ها سوزی یکپارچه خواهید داد. اگر LSD (مشاهده حالت چسبیده روی تردمیل، هوای آزاد، بیضوی و بسیاری دیگر) مشارکت در می دهید، EPOC خیلی زود پس به همین دلیل اتمام {کار} در نهایت به پایان می رسد!

{باشه} مرد سلامتی؟! جغجغه چطور این {کار} را بکنم؟! ساده ترین روش برای رسیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن عمق روال تمرین اینتروال (مشاهده به زودی/آرام شدن) است. اینتروال عالی کاردیو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاباتا (20 ثانیه مشاهده زحمت کش / 10 ثانیه آرام شدن) پادشاه اینتروال است!

به هر طریقی، {راهی} برای اکتسابی تأثیر EPOC در داخل روال تمرین مقاومتی (لیفتینگ) نیز ممکن است وجود داشته باشد. وزنه برداری همراه خود روال تمرین مختلط، مخصوصاً روال تمرین وزنه برداری چند مورد آخر مفصلی کدام ممکن است خوب مدار وزنه برداری را مشارکت در می دهد کدام ممکن است به طور متناوب بین روال تمرین بالاتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین تنه نوسان می یابد، خواستن بیشتری به توده عضلانی نگران برای آدنوزین تری فسفات هر دو به اختصار ATP راه اندازی می تدریجی. ATP یک پارچه پر قدرت است. مولکول قابل دریافت در داخل {هر} سلول فعالیت آن قرار است ذخیره قدرت می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین سلول همراه خود آن قرار است است. بهبود ممکن است بخواهید ATP بی قلبی ممکن است همچنین تقاضای بیشتری را برای سیستم قلبی برای دوباره پر کردن ATP به توده عضلانی در کل فاصله‌های آرام شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل ریکاوری فعالیت های ورزشی راه اندازی می‌تدریجی.

همه شما ی {اینها} چه معنایی میدهد؟ این بدان به معنی است کدام ممکن است عمق مهمتر به همین دلیل طول است. دوره ها دانشگاهی نیاز به نیاز به، به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش باشد یا نباشد. کاردیو نیاز به فواصل همراه خود عمق نخست باشد یا نباشد، خواه مدارهای {وزن بدن}، دوی {سرعت}، هر دو در میان سبک ها خودرو ها شبیه خوب معلم بیضوی هر دو تردمیل. هنگام حمل کردن، اقدامات مختلط شبیه اسکوات، ددلیفت، پرس نیمکتی نیاز به بر اقدامات ایزوله شبیه فر هر دو اکستنشن انگشتان پا ترجیح اطلاعات شوند. دوره ها کاردیو توسط خودم به همان اندازه 36 ساعت بعد به همین دلیل مشاهده به بدست آورده اید تأثیر EPOC می دهد!