8 کلید برای افتخار داشتن مسکن کاملا شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {انگیزه}

چه بخواهید بار کم کنید، به مصرف کردن عاطفی بالا دهید، بر استرس غلبه کنید، هر دو به دلیل غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا فراتر بروید، راه اندازی هرگونه تنظیم مهم در داخل مسکن بدست آورده اید ممکن است خوب باعث راه اندازی واقعاً احساس ناراحتی شود. بدست آورده اید همین جا هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید را آنجا باشید. چون آن است نتیجه نهایی عملکرد بدست آورده اید گمراه کننده به نظر می رسد مانند است، {نمی توانید} فوراً به حداقل یک مسکن کاملا شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر {انگیزه} بپرید.

به عنوان جایگزین، دسترسی به لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این به معنی است چرا که شما می توانید نیاز به به دلیل جهان دلداری شخصی بیرون شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حداقل یک بازدید ناشناخته بروید. در مسیر درست حرکت کنید شخصی بین همین جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا، تقریباً به یقین همراه خود محدودیت ها زیادی برخورد با خواهید شد، شکست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست‌ها را تخصص خواهید کرد، احساساتی را کدام ممکن است نمی‌خواهید واقعاً احساس کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیدا می کند می‌کنید کدام ممکن است اگر می‌خواهید نیاز به معنی‌های عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب جدیدی به دلیل در نظر گرفتن، حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات را بیاموزید. به نتیجه نهایی شخصی برسید

{هر} موارد خوب قدم در داخل مرحله میانی بین {جایی} کدام ممکن است بودید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {جایی} کدام ممکن است می‌روید قدم می‌زنید. این حد مرکز احتمال دارد واقعاً احساس لرزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشناخته دارد. بدست آورده اید ممکن است به طور اضافی در کنار همراه خود پای نامطمئن دچار لغزش شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شخصی بپرسید کدام ممکن است خواه یا نه به هیچ وجه بازهم دوباره واقعاً احساس عزت نفس خواهید کرد. یکی در همه رازهای دسترسی به خوب نتیجه نهایی کاملا شاد درهم آمدن است اذعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اینجا است کدام ممکن است تغییراتی کدام ممکن است به دلیل شخصی را راه اندازی کنید آزار دهنده خواهند بود. بدست آورده اید بر اینجا است کدام ممکن است به دلیل در گذشته {برنامه ریزی} کنید به همان اندازه دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک مورد نیاز را برای شخصی فراهم کنید به همان اندازه حتی در میان بسیاری تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم آرامش خاطر واقعاً احساس ایمنی کنید.

تکنیک‌های {زیر} کمک خواهد کرد که شما بدست آورده اید یافتن اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری در داخل هنگام راه اندازی مسکن کاملا شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {انگیزه} طراحی شده‌اند.

پذیرش بازدید بدست آورده اید

در هر زمان که کدام ممکن است واقعاً احساس عدم آرامش خاطر کردید، بایستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر دوم نفس عمیق بکشید. چندین نفس عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهسته بکشید. وقتی نفس می‌کشید، به شخصی {اجازه} می‌دهید به وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر درونی‌تان برگردید. به دلیل وسط، می توانید چشم انداز بهتر شخصی را تقریباً در مورد {اهمیت} تغییراتی که خواهید کرد راه اندازی کنید ترمیم کنید. می توانید به شخصی یادآوری کنید جاری گذار هستید در نتیجه تصمیم گیری در مورد آگاهانه ای برای تخصص لذت تا حد زیادی مشارکت در اطلاعات اید. بدست آورده اید مبتلا این تحول نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس بدست آورده اید را مجبور به این انتخاب نکرده است. اگرچه بازدید بدست آورده اید به دلیل همین جا به آنجا ممکن است به طور اضافی بازدید آسانی نباشد، با این وجود به شخصی یادآوری کنید کدام ممکن است لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیتی که خواهید کرد تخصص کنید برای بدست آورده اید می تواند حیاتی باشد.

سقوط کردن اشکالی ندارد، با این وجود بازهم دوباره بلند شوید

هنگامی جاری راه رفتن در مسیر درست حرکت کنید میانی انتقالی بین {جایی} کدام ممکن است بودید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {جایی} کدام ممکن است می‌خواهید بروید، روزی پیش می‌آید کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی تقریباً در مورد ظرفیت شخصی برای افتخار داشتن آنچه می‌خواهید تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید داشته باشید. احتمالاً بدست آورده اید همراه خود خوب مانع شدن هر دو مانع شدن مواجه می شوید، هر دو احتمالاً میزان تلاشی کدام ممکن است نیاز به به صورت هر روز مشارکت در دهید، تا حد زیادی به دلیل آن خواهد شد یک چیز {بوده است} کدام ممکن است برای آن خواهد شد تخفیف کرده اید. بدست آورده اید به انصراف در نظر گرفته شده خواهید کرد. این پرس و جو پیش می‌آید کدام ممکن است وقتی می‌خواهید انصراف کنید، انعطاف پذیر می‌شوید، به شخصی می‌گویید نمی‌توانید آنچه را کدام ممکن است می‌خواهید داشته باشید، هر دو ناامیدانه دعا می‌کنید کدام ممکن است {کسی} برای نجات بدست آورده اید بیاید؟ هر دو را تمام {شجاعت} شخصی را انباشت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} برای تحقق بخشیدن {انگیزه} پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره به ورودی {حرکت} کنید؟ اشکالی ندارد کدام ممکن است پایین بخورید، همه شما ما در داخل خوب زمان این {کار} را مشارکت در می دهیم. حتی اشکالی ندارد کدام ممکن است برای {مدتی} در داخل آلودگی دراز بکشید. آنچه می تواند حیاتی باشد اینجا است کدام ممکن است به خاطر داشته باشید که باقی مانده است در مسیر درست حرکت کنید شخصی هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان رو به ورودی هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم می توانید آنچه را که خواهید کرد داشته باشید. تنها واقعی قدمی کدام ممکن است می‌توانید {در حال حاضر} بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهبود مرحله {انگیزه} بدست آورده اید پشتیبانی تنبل {چیست}؟

دین را {انتخاب کنید}

خواه یا نه به همان اندازه به فعلی این جمله را شنیده اید کدام ممکن است “به دین شخصی وعده های غذایی دهید، 9 نگرانی شخصی را”. من خواهم کرد عاشق این هستم کدام ممکن است روش ها این عبارت ممکن است خوب خوب مکان پیشرفته را به حداقل یک تصمیم گیری در مورد قابل توجه آسان بازسازی تنبل. به دلیل این عبارت برای تصور واقعیت واقعی شخصی بیشترین استفاده را ببرید. هنگامی کدام ممکن است واقعاً احساس شک هر دو نگرانی می کنید، خواه یا نه ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال بدست آورده اید به راه اندازی عزت نفس بدست آورده اید پشتیبانی می تنبل که خواهید داشت آنچه را که خواهید کرد داشته باشید، خواه یا نه باعث می شوند کدام ممکن است به دلیل خوب مارپیچ ناامیدکننده مخرب گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناامیدی} جلوتر بروید؟ دشواری این نخواهد بود کدام ممکن است خواه یا نه نگرانی را تخصص خواهید کرد هر دو خیر. نگرانی خوب محصول جانبی خالص به دلیل وارد شدن به بازدید عملکرد بدست آورده اید است. دشواری اینجا است کدام ممکن است وقتی نگرانی به نظر می رسد شد روش ها همراه خود آن خواهد شد برخورد خواهید کرد – خواه یا نه دین را مصرف شده می کنید هر دو نگرانی را مصرف شده می کنید؟

خریداری شده کمک

بازدید بدست آورده اید بین همین جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا تخصص متمایز شماست کدام ممکن است نیاز به خودتان آن خواهد شد را طی کنید. هیچ شخصی {نمی تواند} بازدید را برای بدست آورده اید مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ شخصی {نمی تواند} بدست آورده اید را سفر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد طرف پیاده تنبل. بازدید توسط خودتان یک چیز است کدام ممکن است عوامل قوت، ادراک، دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذتی را چرا که شما می توانید می خواهند آن خواهد شد هستید {ارائه می دهد}. به همین دلیل، بدست آورده اید نیاز به {مسیر} خودمان را طی کنید – با این وجود این بدان معنا نخواهد بود کدام ممکن است {نمی توانید} برای {مدتی} بازو در داخل بازو برخی رفقا بگیرید. همراه خود خوب درمانگر مصرف شده، معلم مسکن، رفیق هر دو مشاور بازاریابی مکرر تحقق کنید به همان اندازه {انگیزه} شخصی را نگه داشتن کنید. اشخاص حقیقی حامی بدست آورده اید می توانند در کل فاصله های عدم عزت نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثباتی به بدست آورده اید پشتیبانی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بدست آورده اید یادآوری کنند کدام ممکن است افتخار داشتن واقعاً احساس لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} تا حد زیادی یک چیز است کدام ممکن است تا حد زیادی به دلیل همه شما را.

عبارات بسیار موثر هستند

به دلیل کلماتی کدام ممکن است استخدام می کنید فقط به خاطر داشته باشید. خواه یا نه کلماتی کدام ممکن است همراه خود شخصی صحبت می کنید به بدست آورده اید امکانات می دهند هر دو واقعاً احساس عدم توانایی در داخل بدست آورده اید راه اندازی می کنند؟ خواه یا نه ایده ها بدست آورده اید به دلیل شخصی حمایت می تنبل هر دو شخصی را شکست می دهد؟ خواه یا نه وقتی هر چیز کوچک مثبت پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی هر چیز کوچک طاقت فرسا است، شخصی را الهام بخش می کنید؟ مطالعه {انگیزه} ارائه به شخصی همراه خود زبانی خوش بینانه، تایید کننده، مدبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقانه یک چیز است کدام ممکن است به بدست آورده اید فرصت می دهد واقعاً احساس لذت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برداشتن {هر} قدم موارد زیر {انگیزه} خرید کنید. در داخل آینه به چشمان شخصی ظاهر شد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارات عشق آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی کننده اطلاع دهید. این به بدست آورده اید تعیین می شود کدام ممکن است {انگیزه} مورد نیاز برای دستیابی را فراهم کنید.

ریسک کن

تنظیم درهم آمدن است اینجا است کدام ممکن است به دلیل دایره {راحتی} کوچکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {محدود} شخصی به {حلقه} ای بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم تر بروید. برای دسترسی به بسته شدن، نیاز به به دلیل حاشیه از های جهان {راحتی} شخصی رفتن کنید. قابل مقایسه با کلمب کدام ممکن است برای کاوش در داخل حاشیه از اقیانوس اعتصاب می کند، بدست آورده اید نیز در داخل جاری کاوش در داخل قلمرو ناشناخته جدیدترین هستید. به شخصی {اجازه} دهید بازهم دوباره تازه وارد باشید – اینگونه پیشرفت می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحول می شوید. اگر ریسک می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست می خورید، به دلیل تخصص درس بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال شخصی را اصلاح کنید. به ساده تسلیم نشو!

خوب آیین برای احترام به تنظیم راه اندازی کنید

به طور ماندگار بازدید شخصی را همراه خود راه اندازی آیینی برای ارج نهادن به پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییراتی کدام ممکن است راه اندازی کرده اید، تصدیق کنید. خوب {مراسم} ممکن است خوب چیزی استعاری باشد یا نباشد کدام ممکن است برای بدست آورده اید به معنی داشته باشد یا نباشد. احتمالاً این ممکن است به طور فزاینده دفن کردن ترازو، اهدای تمام لباس مجلسی‌های عظیم‌تر، ارائه کتاب الکترونیکی‌های برنامه غذایی به کتابخانه منطقه ای، جشن بازدید همراه خود رفقا، و حتی لیست کردن همه شما چیزهایی باشد یا نباشد چرا که شما می توانید را در داخل نوارهای کاغذی نگه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌سوزاند. ممکن است برای تصدیق مسیری آن خواهد شد {حرکت} می کنید، فرم اقدام فیزیکی مشارکت در دهید. امتحان کردن این حس عمیق تری به دلیل معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهمیت} به اعمال هر روز بدست آورده اید راه اندازی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله {انگیزه} بدست آورده اید را نخست می برد. بدست آورده اید برای انتقالی کدام ممکن است نگران آن خواهد شد هستید احترام قائل می شوید. خوب آیین ممکن است به طور اضافی به شما اجازه دهد دری را ببندید کدام ممکن است کنار هم قرار دادن قفل کردن آن خواهد شد هستید.

خوب مورد انتقالی خریداری شده کنید

ظرفیت بدست آورده اید برای واقعاً احساس خوشحالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن {انگیزه} نیز ممکن است خوب همراه خود حمل خوب جسم انتقالی بهبود یابد. عملکرد انتقالی بدست آورده اید ممکن است خوب هایتان را تا به امروز به بدست آورده اید یادآوری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه بدست آورده اید را روی عملکرد کل بدست آورده اید نگه داشتن تنبل. مورد ممکن است خوب یک چیز باشد یا نباشد چرا که شما می توانید را به یاد سفرتان می اندازد، هر دو ممکن است خوب آیتمی باشد یا نباشد کدام ممکن است {راحتی} را لوازم.

حس لامسه تمیز کردن با واقعاً احساس کاملا شاد در دسترس بودن هر دو همراه خود {انگیزه} در دسترس بودن {پیوند} دهید. به عنوان تصویر، به این در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است روش ها یک کودک نوپا نوپا می‌تواند همراه خود خوب حیوان عروسکی هر دو پتو شخصی را {آرام} تنبل، هر دو روش ها دانه‌های تسبیح می‌توانند به بازگرداندن ایده ها به {عشق} پشتیبانی کنند. مورد انتقالی شخصی را پیدا کنید که خواهید داشت آن خواهد شد را حساس کنید، نوازش کنید هر دو حفظ کنید به همان اندازه {اهمیت} سفرتان را به بدست آورده اید یادآوری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} ای برای یکپارچه {مسیر} به بدست آورده اید بدهد. در داخل {زیر} لیستی به دلیل اشیاء انتقالی ممکن است وجود داشته باشد که خواهید داشت به سادگی در داخل جیب هر دو بدن ما شخصی حمل کنید:

o سنگ برازنده کودک

o کریستال

o گردنبند انتخاب شده

o {حلقه} برای انگشت شخصی

o پوسته دریایی

o سنجاق برگردان ماندگار

{اهداف} بدست آورده اید برای پیچاندن به پرخوری، ریختن وزن، ضرب و شتم استرس، هر دو فراتر به دلیل غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا، {اهداف} مهمی هستند. به {شجاعت} بدست آورده اید برای {حرکت} به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مسکن بالاتر برای شخصی تبریک می گویم. به دلیل نکات زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادها بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه {انگیزه} شخصی را نگه داشتن کنید، به دلیل تغییراتی کدام ممکن است راه اندازی می کنید واقعاً احساس خوشحالی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خودتان اطمینان پیدا کنید. اگرچه {مسیر} بدست آورده اید ممکن است به طور اضافی گاهی متزلزل به تذکر برسد، با این وجود واقعاً می توانید مسکن رویاهای شخصی را داشته باشید.