Ab Ripper X – بدانید که چگونه معده داشته باشیم

بدانید که چگونه برای زنان معده داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها معده را کم کنیم؟ Ab Ripper X کدام ممکن است بخشی به دلیل توالی {بدنام} روال تمرین هاردکور P90X است، یکی در همه ساده ترین روال تمرین شکمی است.

در داخل همین جا خواهید داشت را همراه خود این روال تنبیهی برای معده شناخته شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چند قبلی پرس و جو رایج در موضوع چگونگی معده ربودن {پاسخ} می دهیم.

در موضوع بافت های عضلانی معده خواهید داشت

بافت های عضلانی معده خواهید داشت – هر دو بافت های عضلانی معده – گروهی به دلیل بافت های عضلانی هستند کدام ممکن است نیمه میانی بدن ما خواهید داشت را احاطه کرده اند. ما به طور مرتب معده را شناخته شده به عنوان عالی “شش بسته نرم افزاری” سنتی در داخل تذکر می گیریم. شش بسته نرم افزاری ماهیچه های فوری معده هستند. {در حالی که} قرار است به آنها بروند به دلیل قابل تبصره ترین ماهیچه ها هستند، قرار است به آنها بروند تنها واقعی ماهیچه هایی به نظر نمی رسد که باشند کدام ممکن است معده خواهید داشت را نمایند.

Ab Ripper X به دلیل این تذکر اختصاصی است کدام ممکن است به ویژه تمام بافت های عضلانی معده خواهید داشت را عملکرد مکان ها، 9 به ساده معده شش تکه خواهید داشت را. سایر گروه های عضلانی معده خواهید داشت عبارتند به دلیل: عرضی معده (ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلوها) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت های عضلانی غیر مستقیم خارج از کشور (ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو).

احتمالاً در موضوع ماهیچه های شکمی به تماس گرفتن «هسته» شنیده اید. هسته بدن ما در کنترل نیمه اعظم امکانات آن قرار است است. {انعطاف پذیری} هسته نیز قابل توجه لازم است، ویژه به ویژه آن را به راه پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل {آسیب}. همراه خود بهره مندی از مزایای دنبال کردن همراه خود کیفیت بالا معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود نحوه ربودن معده برای زنان، می توانید {کمک کنید} کدام ممکن است هسته شخصی را قدرتمند، منعطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن حفظ کنید به همان اندازه به خواهید داشت در داخل ضرب و شتم چیزی پشتیبانی تنبل!

چرا بافت های عضلانی معده خواهید داشت نماد اطلاعات نمی شود

 • چربی ها بدن ما – شانس چربی ها بدن ما عالی شخص نیاز به خیلی کمتر به دلیل 10 شانس باشد یا نباشد. یک خانم نیاز به خیلی کمتر به دلیل 18٪ باشد یا نباشد.
 • به مقیاس عقب کرانچ – سایه کردن لکه ها فوق العاده است. به مقیاس عقب چربی ها در داخل در همه جا بدن ما.
 • فعالیت های ورزشی مقدار بیش از حد از معمولاً – بافت های عضلانی معده نیاز به به ساده 2-3 موارد در داخل هفته فعالیت های ورزشی کنند.
 • هدف اصلی {باریک} – ساعت‌ها کرانچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست روی معده فوقانی خواهید داشت {تأثیر} می‌گذارد، با این وجود هیچ کاری برای باقیمانده نیمه‌های مرکزی بدن ما مشارکت در نمی‌دهید. تمرینی کدام هرکدام ناحیه را مورد عملکرد مکان ها – مشابه با Ab Ripper X – مهم معده های واقعاً حجاری شده است.
 • قلمرو {راحتی} – مشابه با {هر} ناحیه اکنون نیست بدن ما، بافت های عضلانی معده در پایان به یکسان انواع تکرار {پاسخ} نمی دهند. این گاهی اوقات نامیده می شود فلات نامگذاری شده است. عالی دنبال کردن همراه خود عمق افزایش یافته پیدا کنید، بار اضافه شده اضافه کنید هر دو تکرارهای بیشتری اضافه کنید.

روال تمرین Ab Ripper X

برای جلب رضایت همراه خود موثرترین همسران اخیر شخصی کنار هم قرار دادن شوید – در داخل همین جا نحوه ربودن معده برای زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمریناتی اندازه Ab Ripper X مشارکت در خواهید داد، آمده است!

 • به ساده بیرون از در
 • موتور سیکلت
 • قورباغه ترد
 • دراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست پاهای متقاطع/پاهای پهن
 • قیچی فیفر
 • هیپ راک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایز
 • پالس اوه
 • V up هر دو roll up
 • مورب V-Up
 • فوت نخست {می رود}
 • پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاب میسون

خواه یا نه Ab Ripper X برای خواهید داشت بهترین است؟

نحوه ربودن معده برای زنان {در حالی که} سری P90X ممکن است وحشتناک باشد یا نباشد، Ab Ripper X روزی کدام ممکن است صحبت به دلیل دنبال کردن بافت های عضلانی فوقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحتانی معده به میان می آید، بهترین انتخاب است. با بیرون دادن کمک هزینه برای مرحله سلامتی موجود، {برای هر} ورزشکاری عالی دنبال کردن بهترین پیدا خواهید کرد.

ممکن است علاوه بر این برای دریافت کردن آن قرار است بافت های عضلانی شکمی بسیار موثر زمان ببرد، با این وجود همراه خود Ab Ripper X نیازی به حساب کردن {طولانی} نخواهید بود. این به طور ویژه طراحی شده است به همان اندازه بافت های عضلانی معده مشخص شده شخصی را در داخل به زودی ترین زمان قابل انجام به خواهید داشت فراهم کردن دهد. برای موثرترین نتیجه نهایی آن قرار است را همراه خود برنامه غذایی بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی راحت مسکن مفید ترکیبی کنید. با این وجود، در گذشته به دلیل راه اندازی بهره مندی از مزایای این محصول، نیاز به چند قبلی نکته حیاتی را در ذهن داشته باشید.

اگر این برای خواهید داشت بهترین است، همه وقت همراه خود متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنید. می‌توانید بهترین راه‌هایی را اصرار کنید کدام ممکن است چه روزی هر دو به همان اندازه چه حد می‌توانید به دلیل Ab Ripper X بیشترین استفاده را ببرید.