Gymnema Sylvestre – عوارض منفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارها

ژیمنما طبیعی قابل مشاهده است {بیماری} های {مرتبط} همراه خود قند خون معادل انداختن پوند اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت هر دو پیش دیابت پشتیبانی کننده قدرتمند است.

عوارض منفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارهای مشابه با Gymnema sylvestre اندک است، با این وجود برای رادیکال در دسترس بودن، در داخل همین جا آمده است.

عوارض منفی ژیمنما

عارضه جانبی اولیه، به این آماده سازی، اینجا است کدام ممکن است به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است احتمالاً درجه قند خون را به کاهش دهد، در داخل صورت بلعیدن آن خواهد شد همراه خود سایر اجزا، معادل محصولات هر دو داروهای دارویی، کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این قند خون را به کاهش دهند، ممکن است علاوه بر این هشدار مورد نیاز باشد یا نباشد.

اگر درجه قند خون خیلی زیرین بیاید، عوارض منفی شامل می شود لرزش، تعریق، گیجی، تحریف گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بازو ارائه مدیریت گروه های عضلانی ممکن است علاوه بر این رخ دهد.

Gymnema Sylvestre را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض منفی طبیعی

گیاهانی کدام ممکن است عوارض منفی آنها خواهند شد – هر دو مزایای بزرگ آنها خواهند شد، بسته نرم افزاری به چشم انداز ممکن است داشته باشید – احتمالاً شامل می شود به کاهش درجه قند خون باشد یا نباشد، عبارتند به همین دلیل:

* آلوئه ورا

* پنجه {شیطان}

* Eleutherocccus senticosus (جینسنگ سیبری)

* زغال اخته

* زنجبیل (به {مقدار} بارگیری)

* دانه جامبول

* جینسینگ پاناکس

* پوسته پسیلیوم

* استویا

* زردچوبه

نیاز به تاکید کرد کدام ممکن است تحقیقات قطعی کمی فقط ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نماد دهد این محصولات کاملا قند خون را به کاهش می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع 9 در داخل {هر} موردی. با این وجود سالم تر است در داخل بلعیدن {هر} عالی به همین دلیل این محصولات جدا از ژیمنما هشدار کنید.

Gymnema sylvestre را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض منفی درمان

Gymnema sylvestre ممکن است علاوه بر این مقداری را بهبود دهد کدام ممکن است داروهای دیابت می توانند قند خون را به کاهش دهند. جدا از انسولین، این داروهای تجویز شده عبارتند به همین دلیل:

* Actos

* آواندیا

* گلیمپراید

* گلیپیزید

* گلیبورید

* گلایست

* متفورمین

* پراندین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید

* Precose

سمیت

هیچ عارضه جانبی {مرتبط} همراه خود سمیت انسان همراه خود Gymnema sylvestre آشکار نشده است.

باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیردهی

داده ها شدید کمی فقط با اشاره به عوارض منفی Gymnema sylvestre مشابه با باردار بودن هر دو شیردهی هر دو بیشترین استفاده را ببرید آن خواهد شد برای {نوزادان} به راحتی در دسترس است است. متعاقباً قابل توصیه می کنیم {در این} {شرایط} در داخل بیشترین استفاده را ببرید ژیمنما هشدار کنید.

ژیمنما طبیعی قابل مشاهده است کدام ممکن است اگر همراه خود دادن کمک هزینه برای هشدار های فوق استفاده بیشتر از شود، احتمالاً برای افرادی که واقعاً می خواهند بلعیدن غذاهای شیرینی شخصی را به کاهش دهند و افرادی که مسائل قند خون دارند، {مفید} باشد یا نباشد. در واقع، اگر درمان بلعیدن می کنید، نیاز به در گذشته به همین دلیل بلعیدن ژیمنما همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنید: اما چه زمانی «قند خونتان زیرین است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان بلعیدن نمی کنید، ژیمنما را بررسی کنید.

{درمان} اولیه به کاهش قند خون در داخل اصلاح برنامه غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی معمولاً: اما چه زمانی این کارها را مشارکت در می دهید، Gymnema پشتیبانی بزرگی است جیب ممکن است داشته باشید باشد یا نباشد. جدا از این، اگر به صورت کپسول استفاده بیشتر از شود، می توان آن خواهد شد را به سادگی در کل روز بلعیدن کرد. من خواهم کرد 3-6 کپسول را قابل توصیه می کنم (گیاه نپخته، 9 عصاره).